Jeremiás kesergése és vigasztalása

1. Én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott az ő haragjának vesszeje miatt.
2. Engem vezérlett és járatott sötétségben, és nem világosságban.
3. Bizony, ellenem fordult, [ellenem] fordítja kezét mindennap.
4. Megfonnyasztotta testemet és bőrömet, összeroncsolta csontjaimat.
5. [Erősséget] épített ellenem, és körülvett méreggel és fáradsággal.
6. Sötét helyekre ültetett engem, mint az örökre meghaltakat.
7. Körülkerített, hogy ki ne mehessek, nehézzé tette láncomat.
8. Sőt, ha kiáltok és segítségül hívom is, nem hallja meg imádságomat.
9. Elkerítette az én utaimat terméskővel, ösvényeimet elforgatta.
10. Ólálkodó medve ő nekem, [és] lesben álló oroszlán.
11. Utaimat elterelte, és darabokra vagdalt és elpusztított engem.
12. Kifeszítette kézívét, és a nyíl elé célul állított engem.
13. Veséimbe bocsátotta tegzének fiait.
14. Egész népemnek csúfjává lettem, és gúnydalukká napestig.
15. Eltöltött engem keserűséggel, megrészegített engem ürömmel.
16. És kovakővel tördelte ki fogaimat; porba tiprott engem.
17. És kizártad lelkem a békességből, elfeledkeztem a jóról.
18. És mondám: Elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban!
19. Emlékezzél meg az én nyomorúságomról és eltapodtatásomról, az ürömről és a méregről!
20. Vissza-visszaemlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem.
21. Ezt veszem szívemre, azért bízom.
22. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!
23. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged!
24. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.
25. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt.
26. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.
27. Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.
28. Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára.
29. Porba teszi száját, [mondván]: Talán van [még] reménység?
30. Orcáját tartja az őt verőnek, megelégszik gyalázattal.
31. Mert nem zár ki örökre az Úr.
32. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint,
33. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.
34. Hogy lábai alá tiporja valaki a föld minden foglyát,
35. Hogy elfordíttassék az ember ítélete a Magasságosnak színe előtt,
36. Hogy elnyomassék az ember az ő peres dolgában: ezt az Úr nem nézi el.
37. Kicsoda az, aki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr?
38. A Magasságosnak szájából nem jő ki a gonosz és a jó.
39. Mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért [bűnhődik].
40. Tudakozzuk a mi utainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz!
41. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben!
42. Mi voltunk gonoszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg.
43. Felöltötted a haragot, és üldöztél minket, öldököltél, nem kíméltél.
44. Felöltötted a felhőt, hogy hozzád ne jusson az imádság.
45. Sepredékké és utálattá tettél minket a népek között.
46. Feltátotta száját ellenünk minden ellenségünk.
47. Rettegés és tőr van mirajtunk, pusztulás és romlás.
48. Vízpatakok folynak alá az én szememből népem leányának romlása miatt.
49. Szemem csörgedez, és nem szűnik meg, nincs pihenése,
50. Míg ránk nem tekint és meg nem lát az Úr az égből.
51. Szemem bánatba ejté lelkemet városomnak minden leányáért.
52. Vadászva vadásztak reám, mint valami madárra, ellenségeim ok nélkül.
53. Veremben fojtották meg életemet, és követ hánytak rám.
54. Felüláradtak a vizek az én fejem felett, mondám: Kivágattam!
55. Segítségül hívtam a te nevedet, oh Uram, a legalsó veremből.
56. Hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől!
57. Közelegj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd: Ne félj!
58. Pereld meg, Uram, lelkemnek perét, váltsd meg életemet!
59. Láttad, oh Uram, az én bántalmaztatásomat, ítéld meg ügyemet!
60. Láttad minden bosszúállásukat, minden ellenem való gondolatukat.
61. Hallottad, Uram, az ő szidalmazásukat, minden ellenem való gondolatukat,
62. Az ellenem támadóknak ajkait, és ellenem való mindennapi szándékukat.
63. Tekintsd meg leülésüket és felkelésüket; én vagyok az ő gúnydaluk.
64. Fizess meg nekik, Uram, az ő kezeiknek munkája szerint!
65. Adj nekik szívbeli konokságot átkodul reájuk!
66. Üldözd haragodban, és veszesd el őket az Úr ege alól!