Az emberi poklosság megtisztítása

1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2. Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz.
3. A pap pedig menjen ki a táboron kívül, és nézze meg a pap, és ha meggyógyult a pokloson a poklos fakadék,
4. Akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért két élő, tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot;
5. Azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben, forrásvíz felett.
6. Az élő madarat [pedig], vegye azt, és a cédrusfát, a karmazsint, és az izsópot, és mártsa be azokat és az élő madarat a megölt madárnak vérébe a forrásvíz felett.
7. És hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer, és ítélje azt tisztának; az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre.
8. Azután a megtisztulandó ember mossa ki az ő ruháit, borotválja le minden szőrét, és mosódjék meg vízben, és tiszta lesz; így menjen be azután a táborba, de a sátorán kívül maradjon hét napig.
9. A hetedik napon pedig borotválja le minden szőrét: a haját, szakállát, szemöldökeit és minden [egyéb] szőrét borotválja le, és mossa ki ruháit, és mossa meg a testét vízben, és tiszta lesz.
10. A nyolcadik napon pedig vegyen két ép bárányt meg egy ép nőstény bárányt, egyesztendőst, és olajjal elegyített háromtized [efa] lisztlángot ételáldozatul, és egy lóg olajat.
11. A pap pedig, aki a tisztítást végzi, állassa a megtisztulandó embert mindezekkel együtt az Úr elébe, a gyülekezet sátorának nyílásához.
12. És vegye a pap az egyik bárányt, és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az Úr előtt.
13. A bárányt pedig ott ölje meg, ahol a bűnért való áldozatot és az egészen égő áldozatot ölik meg a szenthelyen; mert amiképpen a bűnért, azonképpen a vétekért való áldozat is a papé; igen szentséges az.
14. És vegyen a pap a vétekért való áldozatnak véréből, és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb fülének cimpáját, és az ő jobb kezének hüvelykét, és jobb lábának hüvelykét.
15. Vegyen a pap a lóg olajból is, és töltsön a papnak a bal tenyerére.
16. És mártsa be a pap az ő jobb kezének ujját az olajba, mely az ő bal tenyerén van, és hintsen az olajból az ujjával hétszer az Úr előtt.
17. A maradék olajból pedig, amely az ő tenyerén van, kenje meg a pap a megtisztulandó ember jobb fülének cimpáját, a jobb kezének hüvelykét és a jobb lábának hüvelykét a vétekért való áldozat vérén felül.
18. És ami megmarad az olajból, amely a pap tenyerén van, kenje a megtisztulandó ember fejére, így szerezzen neki engesztelést a pap az Úr előtt.
19. Azután készítsen a pap bűnért való áldozatot, és szerezzen engesztelést a tisztátalanságából megtisztulónak; azután ölje meg az égő áldozatot.
20. És vigye fel a pap az égő áldozatot és az ételáldozatot az oltárra; így szerezzen neki engesztelést a pap, és tiszta lesz.
21. Hogyha pedig szegény ő, és nincs módja [azokhoz], akkor vegyen egy bárányt vétekért való áldozatul meglóbálás végett, hogy engesztelésül legyen érte, meg egytized [efa] lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul, és egy lóg olajat.
22. És két gerlicét vagy két galambfiat, amint a módja engedi, és legyen az egyik bűnért való áldozat, a másik pedig egészen égő áldozat.
23. És vigye azokat az ő tisztulásának nyolcadik napján a paphoz, a gyülekezet sátorának nyílásához, az Úr elébe.
24. És vegye a pap a vétekért való áldozat bárányát és a lóg olajat, és lóbálja meg azokat a pap az Úr előtt.
25. Azután ölje meg a vétekért való áldozat bárányát, és vegyen a pap a vétekért való áldozat véréből, és kenjen a megtisztulandó ember jobb fülének cimpájára, és jobb kezének hüvelykére, és jobb lábának hüvelykére.
26. Az olajból pedig töltsön a pap a papnak bal tenyerére.
27. És hintsen a pap az ő jobb kezének ujjával az olajból, amely az ő bal tenyerén van, hétszer az Úr előtt.
28. Azután kenje meg a pap a tenyerén levő olajból a megtisztulandó jobb fülének cimpáját, a jobb kezének hüvelykét, és a jobb lábának hüvelykét a vétekért való áldozat vérének helyén.
29. Ami pedig megmarad a pap tenyerén levő olajból, kenje a megtisztulandó fejére, hogy engesztelésül legyen érette az Úr előtt.
30. És készítse el az egyiket a gerlicék közül vagy galambfiak közül, amelyik az ő módjától telik.
31. Azt, ami kitelik az ő módjától: az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égő áldozatul az ételáldozattal egybe; így szerezzen engesztelést a pap a megtisztulandó embernek az Úr előtt.
32. Ez a törvénye annak, akin poklos fakadék van, [de] akinek nincs módja az ő megtisztulásánál.

A ház poklosságának megtisztítása

33. Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
34. Mikor bementek majd a Kánaán földjére, amelyet én adok nektek birtokul, és a ti birtokotokban levő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok,
35. Akkor menjen el az, akié a ház, és jelentse meg a papnak, mondván: Mint a poklosság, olyan mutatkozik nálam a házban.
36. A pap pedig parancsolja meg, hogy takarítsák ki a házat, mielőtt odamenne a pap a poklosság megnézésére, hogy semmi se legyen tisztátalanná, ami a házban van; és csak azután menjen be a pap a ház megnézésére.
37. És ha látja a poklosságot, hogy íme, a poklosság a háznak falain zöld vagy vörhenyes horpadásokban [mutatkozik], és annak felülete alább esik a falnál,
38. Akkor menjen ki a pap a házból a háznak ajtaja elé, és zárja be a házat hét napra.
39. A hetedik napon pedig térjen vissza a pap, és ha látja, hogy íme, elterjedt a poklosság a ház falán,
40. Akkor parancsolja meg a pap, hogy szedjék ki a köveket, amelyeken a poklosság van, és vessék azokat a városon kívül tisztátalan helyre;
41. A házat pedig vakartassa le belül körös-körül, és a tapasztékot, amelyet levakartak, töltsék a városon kívül tisztátalan helyre.
42. És vegyenek elő más köveket, és illesszék be ama kövek helyére; tapasztékot is mást vegyenek, és tapasszák be a házat.
43. Hogyha a poklosság visszatér, és kiújul a házon, miután kiszedték a köveket, és miután levakarták a házat, és miután be is tapasztották azt:
44. Akkor menjen be a pap, és nézze meg, és ha íme, továbbterjedt a poklosság a házon, emésztő poklosság az a házon, tisztátalan az;
45. Rontsák azért le a házat köveivel együtt, és a fáit is, a háznak minden tapasztékát is, és vigyék a városon kívül tisztátalan helyre.
46. Aki pedig bemegy a házba akármikor, amíg az zárva van, tisztátalan legyen az estig.
47. És aki meghál abban a házban, mossa meg a ruháit, és aki eszik abban a házban, az is mossa meg a ruháit.
48. Ha pedig bemegy a pap és látja, hogy íme, nem terjedt a poklosság a házon, miután megtapasztották a házat, akkor tisztának ítélje a pap a házat, mert megszűnt a poklosság.
49. A háznak megtisztítása végett pedig vegyen elő két madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot,
50. És ölje meg az egyik madarat cserépedényben, forrásvíz felett,
51. Azután vegye a cédrusfát, az izsópot, a karmazsint és az élő madarat, és mártsa be azokat a megölt madár vérébe és a forrásvízbe, és hintse meg [azzal] a házat hétszer.
52. És tisztítsa meg a házat a madár vérével, a forrásvízzel, az élő madárral, a cédrusfával, az izsóppal és a karmazsinnal.
53. Az élő madarat pedig bocsássa el a városon kívül a mezőre, így szerezzen engesztelést a házért, és tiszta lesz.
54. Ez a törvénye mindenféle poklos fakadéknak és varnak,
55. A ruha és a ház poklosságának is,
56. A daganatnak, a tarjagosságnak és a fehér foltnak,
57. Hogy megtudhassák, mikor tiszta és mikor tisztátalan [valami]. Ez a poklosság törvénye.