Folytatás, a bűnért való áldozatról

1. Ha azzal vétkezik valaki, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta, vagy tudja: ha meg nem jelenti azt, de hordozza az ő vétségének terhét;
2. Vagy ha valaki illet akármely tisztátalan dolgot, akár tisztátalan vadnak, akár tisztátalan baromnak, akár tisztátalan féregnek holttestét, és nem tud arról, hogy tisztátalanná lesz és vétkezik;
3. Vagy ha illeti az ember tisztátalanságát, akármi tisztátalanságát, amely tisztátalanná tesz, és nem tudta azt, hanem azután értette meg, hogy vétkezett;
4. Vagy ha valaki hirtelenkedve tesz esküt az ő ajkaival rosszra vagy jóra, vagy akármi az, amire hirtelenkedve esküszik az ember, ha nem tudott arról, de azután megértette, hogy azok közül valamelyikben vétkezett:
5. Akkor, mivelhogy vétkezett ezek közül valamelyikben, vallja meg, hogy mi az, amiben bűnössé lett,
6. És vigyen az ő vétkéért az Úrnak, az ő bűnéért, amelyet elkövetett, egy nőstény bárányt vagy kecskét a nyájból bűnért való áldozatul. Ekképpen szerezzen neki engesztelést a pap az ő bűnéért.
7. Ha pedig nincsen egy bárányhoz való módja, vigyen az ő vétkéért való áldozatra két gerlicét vagy két galambfiat az Úrnak, az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen égő áldozatul,
8. És vigye azokat a paphoz; az pedig áldozza meg először azt, amely bűnért való áldozat, és tekerje ki annak fejét nyakcsigolyájánál úgy, hogy el ne szakassza,
9. És hintsen a bűnért való áldozat véréből az oltár oldalára, a többi vért pedig nyomják ki az oltár aljára; bűnért való áldozat ez.
10. A másikat készítse el egészen égő áldozatul úgy, amint szokás; ekképpen szerez neki engesztelést a pap az ő bűnéért, amelyet elkövetett, és megbocsáttatik neki.
11. Ha pedig nincs módja két gerlicéhez vagy két galambfihoz sem, vigyen áldozatul az, aki vétkezett, egy efa lánglisztnek tizedrészét bűnért való áldozatul; ne tegyen ahhoz olajat és ne adjon ahhoz tömjént, mert bűnért való áldozat ez.
12. És vigye azt a paphoz, és markolja ki abból a pap teli marokkal az emlékeztető részét, és füstölögtesse el az oltáron az Úrnak tűzáldozataival. Bűnért való áldozat az.
13. Így szerezzen neki engesztelést a pap az ő bűnéért, amelyet elkövetett valamivel ama [bűnök] közül, és megbocsáttatik neki. És legyen a papé, mint az ételáldozat.

Vétekért való áldozat törvénye

14. Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván:
15. Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésből vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból, vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, amint te becsülöd ezüstsiklusokban, a szent siklus szerint, vétekért való áldozatul.
16. És amit vétkesen elvett a szent dologból, azt fizesse meg, és tegye hozzá az ötödrészét, és adja azt a papnak. Így szerez neki engesztelést a pap a vétekért való áldozat kosával, és megbocsáttatik neki.
17. Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is: vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét.
18. Vigyen azért a nyájból egy ép kost a paphoz, a te becslésed szerint, bűnért való áldozatul, és szerezzen neki engesztelést a pap az ő tévedéséért, amellyel tudatlanságból tévedett, és megbocsáttatik neki.
19. Bűnért való áldozat ez, mivelhogy bűnt követett el az Úr ellen.