Óvás képmutatástól és kishitűségtől

1. Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás;
2. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne, és oly titok, mely ki ne tudódnék.
3. Annak okáért amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és amit fülbe súgtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni.
4. Mondom pedig nektek, én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.
5. De megmondom nektek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen! Bizony mondom nektek, ettől féljetek!
6. Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? És egy sincs azok közül Istennél elfelejtve.
7. De nektek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok!
8. Mondom pedig nektek: Valaki vallást tesz énrólam az emberek előtt, az Embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt;
9. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt.
10. És ha valaki valamit mond az Embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik.
11. Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok,
12. Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

Óvás telhetetlenségtől és aggódástól

13. Monda pedig neki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!
14. Ő pedig monda neki: Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá?
15. Monda azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete!
16. És monda nekik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje,
17. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az én termésemet.
18. És monda: Ezt cselekszem: az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat.
19. És [ezt] mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
20. Monda pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?
21. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
22. Monda pedig az ő tanítványainak: Annak okáért mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek!
23. Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.
24. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak, kiknek nincs tárházuk, sem csűrük, és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál!
25. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
26. Annak okáért ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?
27. Tekintsétek meg a liliomokat, mi módon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.
28. Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!
29. Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek!
30. Mert mindezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy nektek szükségetek van ezekre.
31. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak nektek!
32. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
33. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti!
34. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Intés vigyázásra és békességre

35. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva,
36. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák neki.
37. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom nektek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nekik.
38. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja [őket], boldogok azok a szolgák.
39. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön.
40. Ti is azért legyetek készek: mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az Embernek Fia!
41. Monda pedig neki Péter: Uram, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?
42. Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nekik élelmüket a maga idejében?
43. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál!
44. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt.
45. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni:
46. Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.
47. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
48. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.
49. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha [az] immár meggerjedett?
50. De keresztséggel kell nekem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míglen [az] elvégeztetik.
51. Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom nektek, sőt inkább meghasonlást.
52. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.
53. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen.

Idők jelei

54. Monda pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugatról felhő támad, azonnal [ezt] mondjátok: Záporeső jő; és úgy lesz.
55. És mikor [halljátok] fújni a déli szelet, [ezt] mondjátok: Hőség lesz; és [úgy] lesz.
56. Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni, erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?
57. És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz?
58. Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak, és a poroszló a tömlöcbe ne vessen téged.
59. Mondom neked, hogy nem jössz ki onnét, mígnem megfizetsz mind az utolsó fillérig.