Botránkozások; megbocsátás; hit; cselekedetek

1. Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek!
2. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.
3. Őrizzétek meg magatokat; ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg neki!
4. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer tehozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss neki!
5. És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!
6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne nektek.
7. Kicsoda pedig tiközületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz?
8. Sőt, nem ezt mondja-e neki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nekem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te?
9. Avagy megköszöni-e annak a szolgának, hogy azt művelte, amit neki parancsolt? Nem gondolom.
10. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik nektek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.

Tíz bélpoklos meggyógyítása

11. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Szamariának és Galileának közepette méne által.
12. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának,
13. És felemelék szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
14. És mikor őket látta, monda nekik: Elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak! És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
15. Egy pedig őközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval.
16. És arccal leborula az ő lábainál hálákat adván neki; és az szamariabeli vala.
17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-e meg? A kilence pedig hol van?
18. Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
19. És monda neki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.

Isten országának eljövetele

20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nekik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
21. Sem azt nem mondják: Íme itt, vagy: Íme amott [van]; mert íme, az Isten országa tibennetek van.
22. Monda pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az Ember Fiának napjai közül, és nem láttok.
23. És mondják majd nektek: Íme itt, vagy: Íme amott [van]; de ne menjetek el, és ne kövessétek!
24. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az Embernek Fia is az ő napján.
25. De előbb sokat kell neki szenvednie, és megvettetnie e nemzetségtől.
26. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az Ember Fiának napjaiban is.
27. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.
28. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett: ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;
29. De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett.
30. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az Embernek Fia megjelenik.
31. Aznap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra!
32. Emlékezzetek Lót feleségére!
33. Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.
34. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
35. Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
36. Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
37. És felelvén, mondának neki: Hol, Uram? Ő pedig monda nekik: Ahol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk.