Hamis bíróról és özvegy asszonyról

1. Monda pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni,
2. Mondván: Volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült.
3. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen!
4. Az pedig nem akará egy ideig, de azután monda őmagában: Jóllehet Istent nem félek, és embert nem becsülök,
5. Mindazáltal mivelhogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.
6. Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!
7. Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?
8. Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az Embernek Fia mikor eljő, avagy talál-e hitet e földön?

A farizeus és a vámszedő imája

9. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:
10. Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.
11. A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! Hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, e vámszedő is.
12. Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.
13. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!
14. Mondom nektek, ez megigazulva méne alá az ő házához inkább, hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

Jézus magához hívja a gyermekeket

15. Vivének pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat.
16. De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kisgyermekek énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa.
17. Bizony mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba.

A gazdagság veszélyei

18. És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem?
19. Monda pedig neki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
20. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat!
21. Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.
22. Jézus ezeket hallván, monda neki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyországban; és jer, kövess engem!
23. Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék, mert igen gazdag vala.
24. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!
25. Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
26. Akik pedig ezt hallották, mondának: Ki üdvözülhet tehát?
27. Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.
28. És monda Péter: Íme, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.
29. Ő pedig monda nekik: Bizony mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért,
30. Aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet.

Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit

31. És maga mellé vévén a tizenkettőt, monda nekik: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az Embernek Fián, amit a próféták megírtak.
32. Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik;
33. És megostorozván, megölik őt, és harmadnapon feltámad.
34. Ők pedig ezekből semmit nem értének, és a beszéd őelőlük el vala rejtve, és nem fogták fel a mondottakat.

Vak meggyógyítása

35. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ül vala az út mellett koldulván.
36. És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódék, mi dolog az.
37. Megmondák pedig neki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra.
38. És kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
39. Akik pedig elöl mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
40. És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá; és mikor közel ért, megkérdé őt,
41. Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön!
42. És Jézus monda neki: Láss, a te hited téged megtartott!
43. És azonnal megjöve annak szeme világa, és követé őt, dicsőítvén az Istent; az egész sokaság pedig [ezt] látván, dicsőséget ada az Istennek.