Jézus teljhatalmát védi

1. És lőn azok közül a napok közül egyen, mikor ő a népet tanítá a templomban és az evangéliumot hirdeté, előállának a főpapok és az írástudók a vénekkel egybe,
2. És mondának neki, így szólván: Mondd meg nekünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki az, aki neked ezt a hatalmat adta?
3. Felelvén pedig, monda nekik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, mondjátok meg azért nekem:
4. A János keresztsége mennyből vala-e, vagy emberektől?
5. Azok pedig tanakodának maguk közt, mondván: Ha [ezt] mondjuk: mennyből, [azt] fogja mondani: Miért nem hittetek tehát neki?
6. Ha pedig [ezt] mondjuk: emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta volt.
7. Felelének azért, hogy ők nem tudják, honnét [vala].
8. És Jézus monda nekik: Én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.

Példázat a gonosz szőlőmívesekről

9. És kezdé a népnek e példázatot mondani: Egy ember plántála szőlőt, és kiadá azt munkásoknak, és hosszú időre elutazék.
10. És annak idején elküldé szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak neki a szőlő gyümölcséből; a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsáták el.
11. És még másik szolgát is külde, de azok azt is megvervén és meggyalázván, üresen bocsáták el.
12. És még harmadikat is külde, de azok azt is megsebesítvén, kiveték.
13. Monda azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat, talán azt, ha látják, megbecsülik.
14. De mikor azt látták a munkások, tanakodának egymás közt, mondván: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség!
15. És kivetvén őt a szőlőből, megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal?
16. Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának: Távol legyen [az]!
17. Ő pedig reájuk tekintvén, monda: Mi az tehát, ami meg van írva: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé?
18. Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
19. És igyekeznek vala a főpapok és az írástudók kezeiket őreá vetni azon órában; de félének a néptől, mert megérték, hogy őellenük mondta e példázatot.

Az adófizetésről

20. Annak okáért vigyázván őreá, leselkedőket küldének ki, akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának.
21. Kik megkérdezék őt, mondván: Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod.
22. Szabad-e nekünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem?
23. Ő pedig észrevévén álnokságukat, monda nekik: Mit kísértetek engem?
24. Mutassatok nekem egy pénzt! Kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén, mondának: A császáré.
25. Ő pedig monda nekik: Adjátok meg azért, ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek!
26. És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt, és csodálkozván az ő feleletén, elhallgatának.

Halottak feltámadásáról

27. Hozzá menvén pedig a szadduceusok közül némelyek, akik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt,
28. Mondván: Mester, Mózes megírta nekünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye [annak] feleségét, és támasszon magot az ő testvérének.
29. Hét testvér vala azért: és az első feleséget vévén, meghalt magzatok nélkül;
30. A másik vevé el azért annak feleségét, és az [is] magzatok nélkül halt meg;
31. Akkor a harmadik vette el azt, és hasonlóképpen mind a heten is, és nem hagytak magot, és meghaltak.
32. Mindezek után pedig meghalt az asszony is.
33. A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülük? Mert mind a hétnek felesége volt.
34. És felelvén, monda nekik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak,
35. De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak,
36. Mert meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.
37. Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja.
38. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek [Istene]; mert mindenek élnek őneki.
39. Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondának: Mester, jól mondád!
40. És többé semmit sem mertek tőle kérdezni.

Krisztus Dávidnak fia és ura

41. Monda pedig nekik: Mi módon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia,
42. Holott maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én Uramnak: ülj az én jobb kezem felől,
43. Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
44. Dávid azért Urának mondja őt, mi módon fia tehát neki?

Óvás az írástudóktól

45. És az egész nép hallására monda az ő tanítványainak:
46. Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első ülést, és a lakomákon a fő helyeket;
47. Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak; ezek súlyosabb ítélet alá esnek.