Júdás Krisztus elárulja

1. Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik.
2. És a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt, mert féltek a néptől.
3. Beméne pedig a Sátán Júdásba, ki iskariótesnek neveztetik, és a tizenkettőnek számából vala,
4. És elmenvén, megbeszélé a főpapokkal és a vezérekkel, mi módon adja őt nekik kezükbe.
5. És azok örülének, és megszerződének, hogy pénzt adnak neki,
6. Ő pedig megígéré, és keres vala jó alkalmat, hogy őt nekik kezükbe adja zenebona nélkül.

Húsvéti bárány és úrvacsorája

7. Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a húsvéti báránynak.
8. És elküldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük!
9. Ők pedig mondának neki: Hol akarod, hogy elkészítsük?
10. És ő monda nekik: Íme, mikor bementek a városba, szembejő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy.
11. És mondjátok a ház gazdájának: Ezt mondja neked a Mester: Hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt?
12. És ő mutat nektek egy nagy vacsorálóhelyet berendezve, ott készítsétek el.
13. Elmenvén pedig, úgy találák, amint mondta nekik, és elkészíték a húsvéti bárányt.
14. És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ővele egyetembe.
15. És monda nekik: Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék:
16. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában.
17. És [a] pohárt vévén, minekutána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között:
18. Mert mondom nektek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa.
19. És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nekik, mondván: Ez az én testem, mely tiértetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
20. Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely tiértetek kiontatik.
21. De íme, annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon.
22. És az Embernek Fia jóllehet elmegy, mint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik!
23. És ők kezdék egymás között kérdezni, vajon ki lehet az őközöttük, aki ezt meg fogja tenni.

A tanítványok nagyravágyása

24. Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak.
25. Ő pedig monda nekik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hívatnak.
26. De ti nem úgy: hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál.
27. Mert melyik nagyobb, az-e, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nemde aki asztalnál ül? De én tiköztetek olyan vagyok, mint aki szolgál.
28. Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok énvelem az én kísértéseimben;
29. Én azért adok nektek, miképpen az én Atyám adott nekem, országot,
30. Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét.
31. Monda pedig az Úr: Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
32. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.
33. Ő pedig monda neki: Uram, teveled kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni!
34. És ő monda: Mondom neked Péter: Ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem.
35. És monda nekik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem.
36. Monda azért nekik: De most, akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát; és akinek nincs, adja el felsőruháját, és vegyen szablyát,
37. Mert mondom nektek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy: És a gonoszok közé számláltatott. Mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek.
38. Azok pedig mondának: Uram, íme van itt két szablya. Ő pedig monda: Elég.

Jézus szenvedése az Olajfák hegyén

39. És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák hegyére, követék pedig őt az ő tanítványai is.
40. És mikor ott a helyen vala, monda nekik: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!
41. És ő eltávozék tőlük mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,
42. Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!
43. És angyal jelenék meg neki mennyből, erősítvén őt.
44. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.
45. És minekutána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt,
46. És monda nekik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!

Elfogatás

47. És mikor még beszéle, íme sokaság [jöve], melynek az méne előtte, aki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül; és közelgete Jézushoz, hogy őt megcsókolja.
48. Jézus pedig monda neki: Júdás, csókkal árulod el az Embernek Fiát?
49. Látván pedig azok, akik őkörülötte [valának], ami következik, mondának neki: Uram, vágjuk-e őket fegyverrel?
50. És közülük valaki megvágá a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét.
51. Felelvén pedig Jézus, monda: Elég eddig! És illetvén annak fülét, meggyógyítá azt.
52. Monda pedig Jézus azoknak, akik őhozzá mentek, a főpapoknak, a templom tisztjeinek és a véneknek: Mint valami latorra, úgy jöttetek szablyákkal és fustélyokkal!
53. Mikor mindennap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteket nem vetétek énreám; de ez a ti órátok, és a sötétségnek hatalma.

Péter megtagadja Jézust

54. Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába. Péter pedig követi vala távol.
55. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle ővelük.
56. És meglátván őt egy szolgálóleány, amint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ővele vala!
57. Ő pedig megtagadá őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt!
58. És egy kevéssel azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Péter pedig monda: Ember, nem vagyok!
59. És úgy egy óra múlva másvalaki erősíté, mondván: Bizony, ez is vele vala, mert Galileából való is!
60. Monda pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas.
61. És hátrafordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, amint neki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem.
62. És kimenvén Péter, keservesen síra.

Jézus szenvedése Kajafás előtt

63. És azok a férfiak, akik fogva tarták Jézust, csúfolják vala, vervén őt.
64. És [szemeit] betakarván, arcul csapdosák őt, és kérdezék őt, mondván: Prófétáld meg, ki az, aki téged vere?
65. És sok egyéb dolgot mondának neki, szidalmazván őt.
66. És amint nappal lett, egybegyűle a nép véneinek tanácsa, főpapok és írástudók, és vivék őt az ő gyülekezetükbe,
67. Mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Monda pedig nekik: Ha mondom nektek, nem hiszitek.
68. De ha kérdezlek is, nem feleltek nekem, sem el nem bocsátotok.
69. Mostantól fogva ül az Embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől.
70. Mondának pedig mindnyájan: Te vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig monda nekik: Ti mondjátok, hogy én vagyok!
71. Azok pedig mondának: Mi szükségünk van még bizonyságra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő szájából.