Keresztelő János megtérést prédikál, Krisztusról bizonyságot tesz

1. Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,
2. Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában,
3. És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára,
4. Amint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki [ezt] mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit!
5. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek;
6. És meglátja minden test az Istennek szabadítását.
7. Monda azért a sokaságnak, amely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek?
8. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
9. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.
10. És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?
11. Ő pedig felelvén, monda nekik: Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs; és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék!
12. És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának neki: Mester, mit cselekedjünk?
13. Ő pedig monda nekik: Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett!
14. És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nekik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal!
15. Mikor pedig a nép várt, és szívükben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus,
16. Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel;
17. Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
18. És még sok egyebekre is intvén [őket], hirdeté az evangéliumot a népnek.
19. Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem megfeddetett őtőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, amiket Heródes cselekedett,
20. [Ez] még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöcbe vetteté.

Jézus megkeresztelkedése és nemzetségi táblázata

21. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
22. És leszálla őreá a Szent Lélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, tebenned gyönyörködöm!
23. Maga Jézus pedig mintegy harmincesztendős volt, mikor [tanítani] kezdett, ki, amint állítják vala, a József fia vala, [ez pedig] a Hélié,
24. [Ez] Mattáté, [ez] Lévié, [ez] Melkié, [ez] Jannáé, [ez] Józsefé,
25. [Ez] Matthatiásé, [ez] Ámosé, [ez] Naumé, [ez] Eslié, [ez] Naggaié,
26. [Ez] Maáté, [ez] Matthatiásé, [ez] Sémeié, [ez] Józsefé, [ez] Júdáé,
27. [Ez] Joannáé, [ez] Rhésáé, [ez] Zorobábelé, [ez] Saláthielé, [ez] Nérié,
28. [Ez] Melkié, [ez] Addié, [ez] Hosámé, [ez] Elmodámé, [ez] Éré,
29. [Ez] Jóséé, [ez] Eliézeré, [ez] Jórimé, [ez] Mattáté, [ez] Lévié,
30. [Ez] Simeoné, [ez] Júdáé, [ez] Józsefé, [ez] Jónáné, [ez] Eliákimé,
31. [Ez] Méleáé, [ez] Maináné, [ez] Mattátáé, [ez] Nátáné, [ez] Dávidé,
32. [Ez] Jesséé, [ez] Obedé, [ez] Boázé, [ez] Sálmoné, [ez] Naássoné,
33. [Ez] Aminádábé, [ez] Arámé, [ez] Esroné, [ez] Fáresé, [ez] Júdáé.
34. [Ez] Jákóbé, [ez] Izsáké, [ez] Ábrahámé, [ez] Táréé, [ez] Nákhoré,
35. [Ez] Sárukhé, [ez] Ragávé, [ez] Fáleké, [ez] Eberé, [ez] Saláé,
36. [Ez] Kajnáné, [ez] Arfaksádé, [ez] Semé, [ez] Noéé, [ez] Lámekhé,
37. [Ez] Mathuséláé, [ez] Énókhé, [ez] Járedé, [ez] Mahalaléelé, [ez] Kajnáné,
38. [Ez] Énósé, [ez] Sethé, [ez] Ádámé, [ez pedig] az Istené.