Jézus megkisértetik

1. Jézus pedig Szent Lélekkel telve visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába
2. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.
3. És monda neki az ördög: Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré!
4. Jézus pedig felele neki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével!
5. Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá neki e föld minden országait egy szempillantásban,
6. És monda neki az ördög: Neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom.
7. Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.
8. Felelvén pedig Jézus, monda neki: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
9. Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván, monda neki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét,
10. Mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol tefelőled, hogy megőrizzenek téged;
11. És: Kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe.
12. Felelvén pedig Jézus, monda neki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!
13. És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.

Krisztus megkezdi tanítói hivatalát és prédikál Názáretben

14. Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába, és híre méne neki az egész környéken.
15. És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.
16. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.
17. És adák neki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:
18. Az Úrnak lelke [van] énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,
19. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei őreá valának függesztve.
21. Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.
22. És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia-e ez?
23. És monda nekik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt, a te hazádban is cselekedd meg azokat!
24. Monda pedig: Bizony mondom nektek: egy próféta sem kedves az ő hazájában.
25. És igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt,
26. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Sareptájába az özvegyasszonyhoz.
27. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán.
28. És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották.
29. És felkelvén, kiűzék őt a városon kívül, és vivék őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák.
30. Ő azonban közöttük átmenve eltávozék.

Jézus Kapernaumban prédikál, ördöndőst gyógyít meg

31. És leméne Kapernaumba, Galilea városába, és tanítja vala azokat szombatnapokon.
32. És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala.
33. És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiálta,
34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy: az Istennek ama Szentje!
35. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta neki semmit.
36. És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és kimennek?
37. És elterjede a hír őfelőle a környék minden helyén.

Jézus meggyógyítja Péter napát és sok beteget

38. Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érte.
39. És [Jézus] mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá őt, és ő azonnal felkelvén, szolgála nekik.
40. A nap lementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik valának, őhozzá vivék azokat; ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.
41. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus.
42. A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne; de a sokaság felkeresé őt, és hozzá menének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlük.
43. Ő pedig monda nekik: Egyéb városoknak is hirdetnem kell nekem az Istennek országát, mert azért küldettem.
44. És prédikál vala Galilea zsinagógáiban.