Péter csodálatos halfogása

1. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala,
2. És láta két hajót állani a vizen; a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat.
3. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné vala, kéré őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot.
4. Mikor pedig megszűnt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!
5. És felelvén Simon, monda neki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit; mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.
6. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadoz vala pedig az ő hálójuk.
7. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. És eljövén, megtölték mind a két hajót annyira, hogy csaknem elsüllyedének.
8. Látván pedig [ezt] Simon Péter, Jézusnak lábai elé esék, mondván: Eredj el éntőlem, mert [én] bűnös ember vagyok, Uram!
9. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ővele valának, a halfogás miatt, amelyet fogtak;
10. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai valának. És monda Simonnak Jézus: Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz!
11. És a hajókat a szárazra vonván, elhagyák mindenüket, és követék őt.

A bélpoklos meggyógyítása

12. És lőn, hogy mikor az egyik városban vala, íme, [vala ott] egy poklossággal teljes ember; és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!
13. [Jézus] pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság.
14. És ő megparancsolá neki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el, [úgymond], mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonyságul őnekik.
15. A hír azonban annál inkább terjedt őfelőle, és nagy sokaság gyűle egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből.
16. De ő félrevonula a pusztákba, és imádkozék.

A gutaütött meggyógyítása

17. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala, és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből; és az Úrnak hatalma vala ővele, hogy gyógyítson.
18. És íme, valami férfiak ágyon egy embert hozának, aki gutaütött vala, és igyekezének azt bevinni és őelébe tenni.
19. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre.
20. És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak neked a te bűneid!
21. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: Kicsoda ez, aki [ily] káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten?
22. Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nekik: Mit tanakodtok a ti szívetekben?
23. Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak neked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj?
24. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket (monda a gutaütöttnek): Neked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!
25. És [az] rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvevé, amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent.
26. És az álmélkodás elfogá mindnyájukat, és dicsőíték az Istent, és betelének félelemmel, mondván: Bizony, csodadolgokat láttunk ma!

Máté elhívatása

27. Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és monda neki: Kövess engem!
28. És az mindeneket elhagyván, felkele és követé őt.
29. És Lévi nagy lakomát készíte neki az ő házánál; és vala [ott] nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek volt.
30. És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódának az ő tanítványai ellen, mondván: Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel?
31. És felelvén Jézus, monda nekik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
32. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Jézus magyarázata a bőjtről

33. Azok pedig mondának neki: Mi az oka, hogy a János tanítványai gyakorta böjtölnek és imádkoznak, valamint a farizeusokéi is, a te tanítványaid pedig esznek és isznak?
34. Ő pedig monda nekik: Avagy művelhetitek-e azt, hogy a lakodalmasok böjtöljenek, amíg a vőlegény velük van?
35. De eljőnek a napok, és mikor a vőlegény elvétetik őtőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban.
36. És monda nekik példabeszédet is: Senki nem toldja az új posztófoltot az ó posztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja; és az ó posztóhoz nem illik az újból való folt.
37. És senki sem tölti az új bort ó tömlőkbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a [bor] kiömöl, és a tömlők [is] elvesznek.
38. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad.
39. És senki, aki ó [bort] iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja: Jobb az ó.