Krisztus női követői

1. És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő,
2. És némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki,
3. És Johanna, Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának neki.

Példázat a magvetőről

4. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala őhozzá, monda példázat által:
5. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát; és magvetés közben némely esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt.
6. És némely esék a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége.
7. Némely esék a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojták azt.
8. Némely pedig esék a jó földbe, és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált vala: Akinek van füle a hallásra, hallja!
9. És megkérdék őt az ő tanítványai, mondván: Mi lehet e példázat?
10. Ő pedig monda nekik: Nektek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek.
11. A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.
12. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljő az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek.
13. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.
14. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek.
15. Amelyik pedig a jó földbe [esett], ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.
16. Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot.
17. Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett [dolog], mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne.
18. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok: mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, még amijét gondolja is hogy van, elvétetik tőle!

Kik a Krisztus atyjafiai

19. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atyjafiai, de nem tudtak hozzá jutni a sokaság miatt.
20. És tudtára adák neki, mondván: A te anyád és atyádfiai künn állnak, téged akarván látni.
21. Ő pedig felelvén, monda nekik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.

A háborgó tenger lecsendesítése

22. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és monda nekik: Menjünk a tónak túlsó [part]jára! És elindulának.
23. De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának.
24. És hozzá menvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait, és megszűnének, és lőn csendesség.
25. És monda nekik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek neki?

Ördöngős meggyógyítása

26. És evezének a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van.
27. És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.
28. És mikor meglátta Jézust, felkiálta és [lábai] elé esék neki, és fennszóval monda: Mi közöm van nekem teveled, Jézus, felséges Istennek Fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem!
29. Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt, annak okáért láncokkal és béklyókkal megkötözve őrizteték, de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.
30. Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió; mert sok ördög ment vala bele.
31. És kérék őt, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek.
32. Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen; és kérék őt, hogy engedje meg nekik, hogy azokba menjenek. És megengedé nekik.
33. És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada.
34. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutának, és elmenvén, hírré adák a városban és a falukban.
35. Kimenének azért megnézni, mi történt, és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál, és megfélemlének.
36. Elbeszélék pedig nekik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngös.
37. És kéré őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy őközülük menjen el, mert felette igen félnek vala, ő pedig beülvén a hajóba, visszatére.
38. Kéré pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ővele lehessen; de Jézus elbocsátá őt, mondván:
39. Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled! Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ővele.

Jézus feltámasztja Jairus leányát, meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt

40. És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt, mert mindnyájan várják vala őt.
41. És íme, eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén, kéré őt, hogy menjen be az ő házába;
42. Mert vala neki egy egyetlen leánya, mintegy tizenkét esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt.
43. És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,
44. Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.
45. És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és akik ővele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, aki engem illete?
46. Jézus pedig monda: Illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.
47. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté neki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.
48. És ő monda neki: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!
49. Mikor még a szó szájában vala, eljöve egy ember a zsinagóga fejének [házától], mondván neki: Meghalt a leányod, ne fáraszd a Mestert!
50. Jézus pedig mikor ezt hallotta, felele neki, mondván: Ne félj, csak higgy, és megtartatik!
51. Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leányzó atyját és anyját.
52. Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt; ő pedig monda: Ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik!
53. És kineveték őt, tudván, hogy meghalt.
54. Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a [leányzó] kezét megfogván, kiálta, mondván: Leányzó, kelj fel!
55. És visszatére annak lelke, és azonnal fölkele; és [ő] parancsolá, hogy adjanak neki enni.
56. És elálmélkodának annak szülei, ő pedig megparancsolá, hogy senkinek ne mondják, ami történt.