Házassági elválásról

1. Onnan pedig felkelvén Júdea határaiba méne, a Jordánon túl való részen által; és ismét sokaság gyűl vala hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket.
2. És a farizeusok hozzá menvén megkérdezék tőle, ha szabad-e férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt.
3. Ő pedig felelvén, monda nekik: Mit parancsolt nektek Mózes?
4. Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk.
5. És Jézus felelvén, monda nekik: A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot;
6. De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.
7. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez,
8. És lesznek ketten egy testté. Azért többé nem két, hanem egy test.
9. Annak okáért amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza!
10. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől.
11. Ő pedig monda nekik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.
12. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Jézus megáldja a kis gyermekeket

13. Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozák.
14. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede, és monda nekik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa!
15. Bizony mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba.
16. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájuk vetvén, megáldá őket.

A gazdag ifjú

17. És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem?
18. Jézus pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.
19. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat!
20. Az pedig felelvén, monda neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.
21. Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda neki: Egy fogyatkozásod van: eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.
22. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan, mert sok jószága vala.
23. Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!
24. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nekik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni!
25. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
26. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között: Kicsoda üdvözülhet tehát?
27. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges.
28. És Péter kezdé mondani neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged.
29. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért,
30. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.
31. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és [sok] utolsók elsők.

Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit

32. Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel, és előttük megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nekik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek,
33. [Mondván]: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt;
34. És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad.

Zebedeus fiai

35. És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, [ezt] mondván: Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nekünk.
36. Ő pedig monda nekik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek?
37. Azok pedig mondának neki: Add meg nekünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben.
38. Jézus pedig monda nekik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?
39. Azok pedig mondának neki: Megtehetjük. Jézus pedig monda nekik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek;
40. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem [azoké lesz az], akiknek elkészíttetett.
41. És hallván ezt a [tíz tanítvány], haragudni kezdének Jakabra és Jánosra.
42. Jézus pedig magához szólítván őket, monda nekik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk.
43. De nem így lesz közöttetek; hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok,
44. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen.
45. Mert az Embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

Bartimeus

46. És Jerikóba érkezének; és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván.
47. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
48. És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
49. Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván neki: Bízzál, kelj föl, hív tégedet.
50. Az pedig felsőruháját ledobván, [és] felkelvén, Jézushoz méne.
51. És felelvén Jézus, monda neki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda neki: Mester, hogy lássak.
52. Jézus pedig monda neki: Eredj el, a te hited megtartott téged! És azonnal megjött a szeme világa, és követi vala Jézust az úton.