Krisztus bevonulása Jeruzsálembe

1. És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az Olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül,
2. És monda nekik: Eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide!
3. És ha valaki azt mondja nektek: Miért teszitek ezt?, mondjátok: Az Úrnak van szüksége rá. És azonnal elbocsátja azt ide.
4. Elmenének azért, és megtalálák a megkötött vemhet az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt.
5. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nekik: Mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet?
6. Ők pedig felelének nekik úgy, amint Jézus megparancsolta vala. És elbocsáták őket.
7. És odavivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felsőruháikat, ő pedig felüle rá.
8. Sokan pedig felsőruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról, és az útra hányják vala.
9. Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében!
10. Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!

Jézus megátkozza a fügefát, megtisztítja a templomot, hitre, imádkozásra és bocsánatkészségre int

11. És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már késő vala, kiméne Betániába a tizenkettővel.
12. És másnap, mikor Betániából kimentek vala, megéhezék.
13. És meglátván messziről egy [füge]fát, amely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta; de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála, mert nem vala fügeérésnek ideje.
14. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki! És hallák az ő tanítványai.
15. És Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala; a pénzváltók asztalait, és a galambárusok székeit pedig felforgatá,
16. És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül.
17. És tanít vala, mondván nekik: Nincsen-e megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.
18. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek vala tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán.
19. És mikor beesteledék, kiméne a városból.
20. Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott.
21. És Péter visszaemlékezvén, monda neki: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott!
22. És Jézus felelvén, monda nekik: Legyen hitetek Istenben!
23. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel, és ugorjál a tengerbe; és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz neki, amit mondott.
24. Azért mondom nektek: Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen nektek.
25. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami [panaszotok] van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket.
26. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Jézus teljhatalmát védi

27. És ismét Jeruzsálembe menének. Mikor pedig ő a templomban körüljára, hozzá mennek vala a főpapok, és az írástudók, és a vének.
28. És mondának neki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta neked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd?
29. Jézus pedig felelvén, monda nekik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nekem, akkor megmondom nektek, hogy miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket:
30. A János keresztsége mennyből vala-e, vagy emberektől? Feleljetek nekem!
31. Azok pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Ha [azt] mondjuk: Mennyből; azt fogja mondani: Miért nem hittetek tehát neki?
32. Ha pedig [azt] mondjuk: Emberektől; félnek vala a néptől. Mert mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy valóban próféta vala.
33. Felelvén tehát, mondának Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus is felelvén, monda nekik: Én sem mondom meg nektek, miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket.