Jézus Pilátus előtt. Elítéltetés, tövises koronája

1. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak.
2. És megkérdé őt Pilátus: Te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén, monda neki: Te mondod.
3. És erősen vádolják vala őt a főpapok.
4. Pilátus pedig ismét megkérdé őt, mondván: Semmit sem felelsz-e? Íme, mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened!
5. Jézus pedig semmit sem felele, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozék.
6. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nekik, akit éppen óhajtának.
7. Vala pedig egy Barabbás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, akik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el.
8. És a sokaság kiáltván, kezdé kérni [Pilátust] arra, amit mindenkor megtesz vala nekik.
9. Pilátus pedig felele nekik, mondván: Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?
10. Mert tudja vala, hogy irigységből adták őt kézbe a főpapok.
11. A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nekik.
12. Pilátus pedig felelvén, ismét monda nekik: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit a zsidók királyának mondotok?
13. És azok ismét kiáltának: Feszítsd meg őt!
14. Pilátus pedig monda nekik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala: Feszítsd meg őt!
15. Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezükbe adá, hogy megfeszítsék.
16. A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, ami az őrház; és összehívák az egész csapatot.
17. És bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére,
18. És elkezdék őt köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya!
19. És verik vala a fejét nádszállal, és köpdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt.

Jézus kereszthalála

20. Mikor pedig kicsúfolták őt, leveték róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték, és kivivék őt, hogy megfeszítsék.
21. És kényszerítének egy mellettük elmenőt, bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jő vala, Alekszándernek és Rufusnak az atyját, hogy vigye az ő keresztjét.
22. És vivék őt a Golgota [nevű] helyre, amely megmagyarázva annyi, mint: koponya helye.
23. És mirhás bort adnak vala neki inni, de ő nem fogadá el.
24. És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon.
25. Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt.
26. Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva: A zsidók királya.
27. Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől.
28. És beteljesedett az Írás, amely [azt] mondja: És a bűnösök közé számláltaték.
29. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván: Hah, aki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépíted,
30. Szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről!
31. Hasonlóképpen pedig a főpapok is csúfolódván egymás között, az írástudókkal együtt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani.
32. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk! Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt.
33. Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támadt az egész földön kilenc óráig.
34. És kilenc órakor fennszóval kiálta Jézus, mondván: Elói, Elói! Lamma sabaktáni? Ami megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! Miért hagyál el engemet?
35. Némelyek pedig meghallván ezt az ott állók közül, mondának: Íme, Illést hívja.
36. Egy ember pedig odafutamodék, és egy szivacsot megtöltvén ecettel és azt nádszálra tűzvén, inni ada neki, mondván: Hagyjátok el, lássuk, ha eljő-e Illés, hogy levegye őt.
37. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét.
38. És a templom kárpitja fölétől aljáig kettéhasada.
39. Látván pedig a százados, aki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!
40. Valának pedig asszonyok is, akik távolról nézik vala, akik között vala Mária Magdaléna, és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja, és Salomé,
41. Akik, mikor Galileában vala, akkor is követték vala őt, és szolgálnak vala neki; és sok más asszony, akik vele mentek vala fel Jeruzsálembe.

Jézus temetése

42. És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap,
43. Eljöve az arimatiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát; beméne bátran Pilátushoz, és kéré Jézusnak testét.
44. Pilátus pedig csodálkozék, hogy immár meghalt volna, és magához hívatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt-e meg.
45. És megtudván a századostól, odaajándékozá a testet Józsefnek.
46. Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, amely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára.
47. Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsé [anyja], nézik vala, hová helyezék.