Krisztus feltámadása

1. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna, és Mária, a Jakab [anyja], és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt.
2. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelkeltekor.
3. És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról?
4. És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.
5. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.
6. Az pedig monda nekik: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; íme, a hely, ahová őt helyezék.
7. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek!
8. És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.

A feltámadt Krisztus megjelenései

9. Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, akiből hét ördögöt űzött vala ki.
10. Ez elmenvén, megjelenté azoknak, akik vele valának, [és] keseregnek és sírnak vala.
11. Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék.
12. Ezután pedig közülük kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala.
13. Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének.

Keresztség parancsa

14. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
15. És monda nekik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak;
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik; betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nekik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.
20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!