Példázatok Isten országáról

1. És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle őhozzá, úgyhogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.
2. És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nekik tanításában:
3. Halljátok! Íme, a magvető kiméne vetni.
4. És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak, és megevék azt.
5. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.
6. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.
7. Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.
8. Némely pedig a jó földbe esék, és ad vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincannyit, némely hatvanannyit, némely pedig százannyit.
9. És monda nekik: Akinek van füle a hallásra, hallja!
10. Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte levők a tizenkettővel együtt a példázat felől.
11. Ő pedig monda nekik: Nektek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívüllevőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,
12. Hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és hallván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak.
13. És monda nekik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot?
14. A magvető az igét hinti.
15. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyst hallják, azonnal eljő a Sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét.
16. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják,
17. De nincsen őbennük gyökere, hanem ideigvalók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak.
18. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják,
19. De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz.
20. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincannyit, némely hatvanannyit, némely százannyit.
21. És monda nekik: Avagy azért hozzák-e elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-e, hogy a gyertyatartóba tegyék?
22. Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.
23. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!
24. És monda nekik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást adnak nektek, akik halljátok.
25. Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.
26. És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
27. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen.
28. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban.
29. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.
30. És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?
31. A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,
32. És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.
33. És sok ilyen példázatban hirdeti vala nekik az igét úgy, amint megérthetik vala.
34. Példázat nélkül pedig nem szól vala nekik; maguk közt azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala.

A tenger lecsendesítése

35. Azután monda nekik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra!
36. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.
37. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelék.
38. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon alszik vala. És fölkelték őt, és mondának neki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?
39. És felkelvén, megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.
40. És monda nekik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?
41. És megfélemlének nagy félelemmel, és [ezt] mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki?