Jézus csodatétele az ördöngőssel

1. És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére.
2. És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt,
3. Akinek lakása a sírboltokban vala; és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni.
4. Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni.
5. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.
6. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék, és elébe borula,
7. És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nekem teveled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem!
8. (Mert ezt mondja vala neki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből!)
9. És kérdezé tőle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk.
10. És igen kéré őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről.
11. Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala.
12. És az ördögök kérik vala őt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be!
13. És Jézus azonnal megengedé nekik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezren; és belefúlának a tengerbe.
14. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba és a falvakba. És kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt.
15. És menének Jézushoz, és láták, hogy az ördöngös ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, akiben a légió volt; és megfélemlének.
16. Akik pedig látták, elbeszélék nekik, hogy mi történt vala az ördöngössel és a disznókkal.
17. És kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból.
18. Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngös kéré őt, hogy vele lehessen,
19. De Jézus nem engedé meg neki, hanem monda neki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és [mint] könyörült rajtad!
20. El is méne, és kezdé hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus; és mindnyájan elcsodálkozának.
21. És mikor ismét általment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűle őhozzá; és vala a tenger mellett.

Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt és feltámasztja Jairus leányát

22. És íme, eljöve a zsinagógafők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék,
23. És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.
24. El is méne vele, és követé őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt.
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát [magára] költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,
27. Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.
28. Mert [ezt] mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
29. És vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy [isteni] erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?
31. És mondának neki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?
32. És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala [oda], és elébe borula, és elmonda neki mindent igazán.
34. Ő pedig monda neki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból!
35. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod meghalt, mit fárasztod tovább a Mestert?
36. Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy!
37. És senkinek sem engedé, hogy vele menjen, csak Péternek, és Jakabnak, és Jánosnak, a Jakab testvérének.
38. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót.
39. És bemenvén, monda nekik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.
40. És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyját és anyját, és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.
41. És megfogván a gyermeknek kezét, monda neki: Talita, kúmi! – ami megmagyarázva azt teszi: Leányka, neked mondom, kelj föl!
42. És a leányka azonnal fölkele és jár vala, mert tizenkét esztendős vala. És nagy csodálkozással csodálkozának.
43. Ő pedig erősen megparancsolá nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. És mondá, hogy adjanak annak enni.