Jézus óv emberi rendelésektől

1. És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala.
2. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.
3. Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezüket erősen megmossák.
4. És piacról [jövén] sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb [is] van, aminek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.
5. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
6. Ő pedig felelvén, monda nekik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem.
7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
8. Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekszetek.
9. És monda nekik: Az Isten parancsolatát szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.
10. Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat! És: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg!
11. Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: [templomi] ajándék) az, amivel megsegíthetnélek,
12. Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy anyjával valami jót tegyen,
13. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok effélét [is] cselekesztek.
14. És előszólítván az egész sokaságot, monda nekik: Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg:
15. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén őbelé, megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.
16. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!
17. És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől.
18. És monda nekik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-e? Nem értitek-e, hogy ami kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?
19. Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít.
20. Monda továbbá: Ami az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.
21. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,
22. Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság;
23. Mindezek a gonoszságok belülről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.

Jézus meggyógyítja a kananeus asszony leányát

24. És onnét fölkelvén, elméne Tírusz és Szidon határaiba, és házba menvén, nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát.
25. Mert hallván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek vala, eljőve és lábaihoz borula.
26. Ez az asszony pedig pogány vala, szíro-föníciai származású. És kéré őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt.
27. Jézus pedig monda neki: Engedd, hogy először a fiak elégíttessenek meg. Mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
28. Az pedig felele, és monda neki: Úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.
29. Erre monda neki: E beszédért eredj el, az ördög kiment a te leányodból!
30. És hazamenvén, úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék.

Jézus siketnémát gyógyít

31. Aztán ismét kimenvén Tírusz és Szidon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros határain át.
32. És hozának neki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse rá kezét.
33. Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egymagát, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén, illeté annak nyelvét.
34. És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda neki: Effata!, azaz: Nyilatkozzál meg!
35. És azonnal megnyilatkozának annak fülei, és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala.
36. És megparancsolá nekik, hogy senkinek se mondják el, de mennél inkább tiltja vala, annál inkább híresztelék.
37. És szerfelett álmélkodnak vala, ezt mondván: Mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.