A négyezerek megvendégelése

1. Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és monda nekik:
2. Szánakozom e sokaságon, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük;
3. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek őközülük messzünnen jöttek.
4. Az ő tanítványai pedig felelének neki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt e pusztában?
5. És megkérdé őket: Hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: Hét.
6. Akkor megparancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. És vevén a hét kenyeret, és hálákat adván megszegé, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék. És a sokaság elé tevék.
7. Volt egy kevés haluk is. És hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjük azokat is.
8. Evének azért, és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat hét kosárral.
9. Valának pedig, akik ettek, mintegy négyezren, és elbocsátá őket.
10. És azonnal a hajóba szálla tanítványaival, és méne Dalmánuta vidékére.

A farizeusok jelkívánása. Óvás a farizeusok és Heródes kovászától

11. És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt.
12. Ő pedig lelkében felfohászkodván, monda: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom nektek: Nem adatik jel ennek a nemzetségnek.
13. És otthagyván őket, ismét hajóba szálla, és a túlsó partra méne.
14. De elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velük több a hajóban.
15. És ő inti vala őket, mondván: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!
16. Ekkor egymás között tanakodván, mondának: Nincs kenyerünk.
17. Jézus pedig észrevévén [ezt], monda nekik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok-e be, és nem értitek-e? Mégis kemény-e a szívetek?
18. Szemeitek lévén, nem láttok-e, és füleitek lévén, nem hallotok-e, és nem emlékeztek-e?
19. Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának neki: Tizenkettőt.
20. Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: Hetet.
21. És monda nekik: Hogy nem értitek [hát]?

A vak meggyógyítása

22. Azután Betsaidába méne, és egy vakot vivének hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt.
23. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén [és] kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-e valamit.
24. Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.
25. Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete vele. És megépüle, és láta messze és világosan mindent.
26. És hazaküldé, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban!

Péter vallástétele

27. És elméne Jézus és az ő tanítványai Cézárea Filippi falvaiba, és útközben megkérdé az ő tanítványait, mondván nekik: Kinek mondanak engem az emberek?
28. Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak, és némelyek Illésnek, némelyek pedig egynek a próféták közül.
29. És ő monda nekik: Ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda neki: Te vagy a Krisztus.
30. És rájuk parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle.

Jézus először jelenti szenvedéseit

31. És kezdé őket tanítani, hogy az Ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.
32. És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt, kezdé dorgálni.
33. És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván: Távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra!
34. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nekik: Ha valaki énutánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem!
35. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét énértem és az evangéliumért, az megtalálja azt.
36. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
37. Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38. Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az Embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.