Krisztus bevonulása Jeruzsálembe

1. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt,
2. És monda nekik: Menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el, és hozzátok [ide] nekem!
3. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket.
4. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott:
5. Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő neked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén.
6. A tanítványok pedig elmenvén, és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nekik,
7. Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felsőruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra.
8. A sokaság legnagyobb része pedig felsőruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gallyakat vagdalnak és hintenek vala az útra.
9. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
10. És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?
11. A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.

A templom megtisztítása

12. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.
13. És monda nekik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.
14. És menének hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyítá őket.
15. A főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala: hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedének,
16. És mondának neki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nekik: Hallom. Sohasem olvastátok-e: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
17. És otthagyván őket, kiméne a városból Betániába, és ott marada éjjel.

Terméketlen fügefa

18. Reggel pedig, a városba visszajövet, megéhezék.
19. És meglátva egy fügefát az út mellett, odaméne hozzá, és nem talála azon semmit, hanem csak levelet, és monda annak: Gyümölcs terajtad ezután soha örökké ne teremjen! És a fügefa azonnal elszárada.
20. És látván ezt a tanítványok, elcsodálkozának, mondván: Hogyan száradt el a fügefa oly hirtelen?
21. Jézus pedig felelvén, monda nekik: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán [esett], hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, [az is] meglészen!
22. És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Jézus beszédei a templomban

23. És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a főpapok és a nép vénei, amint tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat?
24. Jézus pedig felelvén, monda nekik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nekem, én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.
25. A János keresztsége honnan vala? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodnak vala magukban, mondván: Ha [azt] mondjuk, mennyből, azt mondja majd nekünk: Miért nem hittetek tehát neki?
26. Ha pedig [azt] mondjuk, emberektől, félünk a sokaságtól; mert Jánost mindnyájan prófétának tartják.
27. És felelvén Jézusnak, mondának: Nem tudjuk. Monda nekik ő is: Én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.
28. De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben!
29. Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne.
30. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én [elmegyek], uram; de nem méne el.
31. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának neki: Az első. Monda nekik Jézus: Bizony mondom nektek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.
32. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki; ti pedig, akik [ezt] láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki.

Példázat a szőlőmívesekről

33. Más példázatot halljatok! Vala egy házigazda, aki szőlőt plántála, és azt gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék.
34. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét.
35. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék.
36. Ismét külde más szolgákat, többet, mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének.
37. Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.
38. De a munkások, meglátván a fiút, mondának maguk közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét!
39. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.
40. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?
41. Mondának neki: Mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idejében.
42. Monda nekik Jézus: Sohasem olvastátok-e az Írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt?
43. Annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és [oly] népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.
44. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
45. És a főpapok és farizeusok, hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól.
46. És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt, mint prófétát.