Példázat a királyi menyegzőről

1. És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nekik, mondván:
2. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerze.
3. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
4. Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Íme, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre!
5. De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe.
6. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék [őket].
7. Meghallván pedig [ezt] a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
8. Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem valának méltók.
9. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe!
10. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
11. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.
12. És monda neki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
13. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
14. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.

Az adópénz

15. Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.
16. És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes-pártiakkal, akik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.
17. Mondd meg azért nekünk, mit gondolsz: Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
18. Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kísértgettek engem, képmutatók?
19. Mutassátok nekem az adópénzt! Azok pedig odavivének neki egy dénárt.
20. És monda nekik: Kié ez a kép és a felírás?
21. Mondának neki: A császáré. Akkor monda nekik: Adjátok meg azért, ami a császáré, a császárnak; és ami az Istené, az Istennek!
22. És [ezt] hallván, elcsodálkozának, és otthagyván őt, elmenének.

Feltámadás

23. Ugyanazon a napon menének hozzá a szadduceusok, akik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt,
24. Mondván: Mester, Mózes azt mondta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támasszon magot testvérének.
25. Vala pedig minálunk hét testvér; és az első feleséget vevén, meghala, és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá.
26. Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, mind hetediglen.
27. Legutoljára pedig az asszony is meghala.
28. A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala.
29. Jézus pedig felelvén, monda nekik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Istennek hatalmát.
30. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
31. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e, amit az Isten mondott nektek, így szólván:
32. Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.
33. És a sokaság [ezt] hallván, csodálkozék az ő tudományán.

A nagy parancsolat

34. A farizeusok pedig hallván, hogy a szadduceusokat elnémította vala, egybegyűlének;
35. És megkérdé őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondván:
36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
37. Jézus pedig monda neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!
38. Ez az első és nagy parancsolat.
39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat!
40. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Krisztus Dávid fia és ura

41. Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
42. Mondván: Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől, kinek a fia? Mondának neki: A Dávidé.
43. Monda nekik: Miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, [ezt] mondván:
44. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
45. Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
46. És senki egy szót sem felelhet vala neki, sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni.