János megtérést prédikál

1. Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában,
2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!
3. Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, [ezt] mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit!
4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
5. Ekkor kiméne őhozzá Jeruzsálem, és az egész Júdea, és a Jordánnak egész környéke,
6. És megkeresztelkednek vala őáltala a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek őhozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nekik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az [Istennek] elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
8. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket,
9. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.
12. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

János megkereszteli Jézust

13. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék őáltala.
14. János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz énhozzám?
15. Jézus pedig felelvén, monda neki: Engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede neki.
16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből, és íme, az egek megnyilatkozának neki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni, mint egy galambot, és őreá szállani.
17. És íme, egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.