Jézus a Sátántól kisértetik

1. Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől.
2. És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezék.
3. És hozzámenvén a kísértő, monda neki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké!
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
5. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
6. És monda neki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
7. Monda neki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!
8. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá neki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9. És monda neki: Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem.
10. Ekkor monda neki Jézus: Eredj el, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
11. Ekkor elhagyá őt az ördög. És íme, angyalok jövének hozzá, és szolgálnak vala neki.

Jézus megkezdi tanítói hivatalát

12. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába,
13. És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain,
14. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván:
15. Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,
16. A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.
17. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa!

Jézus elhívja első tanítványait

18. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok valának.
19. És monda nekik: Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok!
20. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.
21. És onnan továbbmenve, láta más két testvért: Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, amannak testvérét, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.
22. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.

Jézus minden betegséget gyógyít

23. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az [Isten] országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
24. És elterjede az ő híre egész Szíriában; és hozzá vivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
25. És nagy sokaság követé őt Galileából, és a Tízvárosból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról.