Jézus bélpoklost gyógyít

1. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt.
2. És íme, eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltisztult annak poklossága.
4. És monda neki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj! Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik.

Jézus meggyógyítja a százados szolgáját

5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,
6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.
7. És monda neki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt.
8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom nektek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
11. De mondom nektek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában;
12. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen neked a te hited szerint! És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

Jézus meggyógyítja Péter napát és más betegeket

14. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.
15. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkele, és szolgála nekik.
16. Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngöst, és egy szóval kiűzé a [tisztátalan] lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget,
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, [így] szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.

Jézus két tanítványt útbaigazít

18. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra.
19. És hozzámenvén egy írástudó, monda neki: Mester, követlek téged, akárhova mégy.
20. És monda neki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az Ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.
21. Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda neki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat.
22. Jézus pedig monda neki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottjaikat!

Jézus lecsendesíti a háborgó tengert

23. És mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai.
24. És íme, nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala.
25. És az ő tanítványai hozzá menvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket, [mert] elveszünk!
26. És monda nekik: Mit féltek, oh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség.
27. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki?

Jézus meggyógyít két ördöngőst

28. És amikor eljutott vala a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngös ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.
29. És íme, kiáltának, mondván: Mi közünk teveled, Jézus, Istennek Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
30. Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala.
31. Az ördögök pedig kérik vala őt mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nekünk, hogy ama disznónyájba mehessünk!
32. És monda nekik: Menjetek! Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba, és íme, az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és odavesze a vízben.
33. A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba, hírré adának mindent, azokat is, amik az ördöngösökkel történtek vala.
34. És íme, az egész város kiméne Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.