Gutaütött

1. És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába.
2. És íme, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak neked a te bűneid.
3. És íme, némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól.
4. És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?
5. Mert mi könnyebb, ezt mondani-e: Megbocsáttattak neked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?
6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az Ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza!
7. És az felkelvén, hazaméne.
8. A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.

Máté és Keresztelő János tanítványai

9. És mikor Jézus onnét továbbméne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és monda neki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.
10. És lőn, amikor ő letelepedék a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.
11. És látva [ezt] a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
12. Jézus pedig [ezt] hallván, monda nekik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.
13. Elmenvén pedig, tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.
14. Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?
15. És monda nekik Jézus: Vajon szomor-kodhatik-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.
16. Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, [még] elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz.
17. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.

Jairus leánya és a vérfolyásos asszony

18. Mikor ezeket mondá nekik, íme, egy főember eljövén, leborula előtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.
19. És felkelvén Jézus, követé őt tanítványaival együtt.
20. És íme, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét,
21. Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.
22. Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál, leányom; a te hited megtartott téged! És meggyógyult az asszony abban az órában.
23. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,
24. Monda nekik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt.
25. Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.
26. És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.

Két vak meg egy néma

27. És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és [ezt] mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!
28. Mikor pedig beméne a házba, odamenének hozzá a vakok, és monda nekik Jézus: Hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának neki: Igen, Uram.
29. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen nektek a ti hitetek szerint!
30. És megnyilatkozának azoknak szemei. És rájuk parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
31. Azok pedig kimenvén, elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban.
32. Mikor pedig azok elmentek vala, íme egy ördöngös néma embert hozának neki.
33. És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma, és a sokaság csodálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izraelben!
34. A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.

Jézus tanít és gyógyít, parancsolja, hogy kérjünk lelki aratókat

35. És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az [Isten] országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.
36. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
37. Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.
38. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába!