Nehémiás imája szerencsétlen hazájáért

1. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a kislév [nevű] hóban, a huszadik esztendőben, hogy én Susán várában valék.
2. És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozódtam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől.
3. És mondának nekem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg!
4. Hogy pedig meghallám e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, s böjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt,
5. És mondék: Kérlek, Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak:
6. Oh, legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk teellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk!
7. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek, a te szolgádnak.
8. Oh, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, mondván: [Ha] ti vétkeztek, én [meg] elszélesztelek titeket a népek között;
9. Ha pedig megtérendetek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat: még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt [gyermekeitek], onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem!
10. És ők a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által, és a te erős kezed által!
11. Kérlek, oh Uram, legyen figyelmes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésére, akik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam.