A fegyver alá való férfiak száma

1. Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában, a gyülekezet sátorában a második hónapnak elsején, az Egyiptom földjéből való kijövetelük után a második esztendőben, mondván:
2. Vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre
3. Húszesztendőstől fogva és feljebb, mindent, aki hadba mehet Izraelben; számláljátok meg őket az ő seregük szerint, te és Áron.
4. És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.
5. Ezek pedig a férfiak nevei, akik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.
6. Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
7. Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
8. Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.
9. Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
10. József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.
11. Benjáminból Abidán, Gideóni fia.
12. Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
13. Áserből Págiel, Okránnak fia.
14. Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
15. Naftaliból Akhira, Enánnak fia.
16. Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjuk törzseinek fejei, Izrael ezreinek [is] fejei ők.
17. Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, akik név szerint [is] előszámláltattak vala.
18. És összegyűjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésükről az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húszesztendőstől fogva és feljebb főről főre.
19. Amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sínai pusztájában.
20. Valának pedig Rúbennek, Izrael elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint főről főre, minden férfiú húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
21. Akik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhatezer és ötszáz.
22. Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint főről főre, minden férfiú húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
23. Akik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilencezer és háromszáz.
24. Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
25. Akik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenötezer és hatszázötven.
26. Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
27. Akik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégyezer és hatszáz.
28. Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
29. Akik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégyezer és négyszáz.
30. Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
31. Akik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhétezer és négyszáz.
32. József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
33. Akik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz.
34. Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
35. Akik megszámláltattak Manasse törzséből: harminckétezer és kétszáz.
36. Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
37. Akik megszámláltattak Benjámin törzséből: harmincötezer és négyszáz.
38. Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
39. Akik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankétezer és hétszáz.
40. Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
41. Akik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegyezer és ötszáz.
42. A Naftali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető,
43. Akik megszámláltattak a Naftali törzséből: ötvenháromezer és négyszáz.
44. Ezek azok a megszámláltattak, akiket megszámláltak Mózes és Áron és Izrael fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak háza népéből.
45. Valának azért mindnyájan, akik megszámláltattak az Izrael fiai közül az ő atyáiknak háznépe szerint húszesztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izraelben,
46. Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszázháromezer és ötszázötven.
47. De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjük.

A léviták külön vétele

48. Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:
49. Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izrael fiai közé,
50. Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.
51. És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, aki odajárul, meghaljon.
52. És tábort járjanak Izrael fiai ki-ki az ő táborában, és ki-ki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.
53. A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izrael fiainak gyülekezetén, és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.
54. Cselekedének azért az Izrael fiai mind aszerint, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.