Az ezüstkürtök használata

1. Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok neked a gyülekezet összegyűjtésére és a táborok megindítására.
3. És mikor megfújják azokat, gyűljön tehozzád az egész gyülekezet a gyülekezet sátorának nyílása elé.
4. Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izrael ezreinek fejei,
5. Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, akik napkelet felől táboroznak.
6. Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, akik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.
7. Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, [egyszerűen] kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.
8. A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez nektek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
9. És mikor viadalra mentek a ti földetekben a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is [azokkal] a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.
10. A ti vigasságtoknak napján és a ti ünnepeiteken és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égő áldozataitokra, és a ti hálaáldozataitokra: és lesznek nektek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Elindulás a Sinai pusztájából

11. Vala pedig a második esztendőben, a második hónapban, a hónapnak huszadik napján felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.
12. És elindulának Izrael fiai az ő menésüknek rendje szerint a Sínai pusztájából, és megállapodék a felhő Párán pusztájában.
13. Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolata szerint.
14. Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.
15. Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.
16. És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.
17. És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.
18. Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.
19. A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.
20. És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.
21. Elindulának a kéhátiták is, a szentség hordozói, és [amazok] felállíták vala a hajlékot, míg [ezek] odajutnak vala.
22. Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.
23. A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.
24. A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.
25. [Utolszor] indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia.
26. Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.
27. És a Naftali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.
28. Ilyen vala Izrael fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképpen mentek.
29. Monda pedig Mózes Hóbábnak, aki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, amely felől azt mondta vala az Úr: nektek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izraelnek.
30. Az pedig felele neki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek.
31. És monda [Mózes]: Kérlek, ne hagyj el minket, mert te tudod, hol kell megszállnunk e pusztában, és légy nekünk szemünk gyanánt.
32. És ha eljössz velünk, ami jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.
33. Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala őelőttük háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nekik, hol kelljen megszállniuk.
34. És az Úr felhője vala őrajtuk nappal, mikor elindulának a táborból.
35. Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel, Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid!
36. Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza, Uram, Izraelnek tízezerszer való ezreihez!