Kóré (Kórah) csoportjának lázadása

1. Kóré pedig, az Ichár fia, aki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dátán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, akik Rúben fiai valának, fogták magukat,
2. És támadának Mózes ellen, és [velük] Izrael fiai közül kétszáz és ötven ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híresneves emberek.
3. És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nekik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?
4. És mikor hallá ezt Mózes, arcra borula,
5. És szóla Kórénak és az ő egész gyülekezetének, mondván: Reggel megmutatja az Úr, ki az övé és ki a szent, és kit fogadott magához; mert akit magának választott, magához fogadja azt.
6. Ezt cselekedjétek azért: Vegyetek magatoknak tömjénezőket, Kóré és az ő egész gyülekezete!
7. És tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rá füstölőszert az Úr előtt holnap, és az a férfiú legyen szent, akit kiválaszt az Úr. Sokat tulajdonítotok magatoknak, Lévi fiai!
8. És monda Mózes Kórénak: Halljátok meg, kérlek, Lévi fiai!
9. Avagy keveslitek-e azt, hogy titeket Izrael Istene különválasztott Izrael gyülekezetétől, hogy magához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok az Úr sátorának szolgálatában, hogy álljatok e gyülekezet előtt, és szolgáljatok neki?
10. És hogy magának fogadott tégedet, és minden atyádfiát, a Lévi fiait teveled, hanem még a papságot is kívánjátok?
11. Azért hát te és a te egész gyülekezeted az Úr ellen gyülekeztetek össze, mert Áron micsoda, hogy őellene zúgolódtok?
12. Elkülde azután Mózes, hogy hívják elő Dátánt és Abirámot, az Eliáb fiait. Azok pedig felelének: Nem megyünk fel!
13. Avagy kevesled-e azt, hogy felhozál minket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában, hanem még uralkodni is akarsz rajtunk?
14. Éppen nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál be minket, sem szántóföldet és szőlőt nem adtál nekünk örökségül! Avagy ki akarod-e szúrni az emberek szemeit? Nem megyünk fel!
15. Megharaguvék azért Mózes igen, és monda az Úrnak: Ne tekints az ő áldozatukra! Egy szamarat sem vettem el tőlük, és egyet sem bántottam közülük.
16. Azután monda Mózes Kórénak: Te és a te egész gyülekezeted legyetek az Úr előtt; te és azok és Áron, holnap.
17. És ki-ki vegye az ő tömjénezőjét, és tegyetek abba füstölőszert, és vigyétek az Úr elé, ki-ki az ő tömjénezőjét; kétszáz és ötven tömjénezőt. Te is és Áron is, ki-ki az ő tömjénezőjét.
18. Vevé azért ki-ki az ő tömjénezőjét, és tevének abba tüzet, és rakának arra füstölőszert, és megállának a gyülekezet sátorának nyílása előtt, Mózes is és Áron.
19. Kóré pedig összegyűjtötte vala ellenük az egész gyülekezetet a gyülekezet sátorának nyílásához, és megjelenék az Úrnak dicsősége az egész gyülekezetnek.

Kóré csoportjának elpusztulása

20. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
21. Váljatok külön e gyülekezettől, hogy megemésszem őket egy szempillantásban.
22. Ők pedig arcukra borulának, és mondának: Isten, minden test lelkének Istene! Nem egy férfiú vétkezett-e, és az egész gyülekezetre haragszol-e?
23. Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:
24. Szólj a gyülekezetnek, mondván: Menjetek el a Kóré, Dátán és Abirám hajléka mellől körös-körül.
25. Felkele azért Mózes, és elméne Dátán és Abirám felé, követék őt Izrael vénei.
26. És szóla a gyülekezetnek, mondván: Kérlek, távozzatok el ez istentelen emberek sátorai mellől, és semmit ne illessetek abból, ami az övék, hogy el ne vesszetek az ő bűneik miatt.
27. És elmenének a Kóré, Dátán és Abirám hajlékai mellől körös-körül; Dátán pedig és Abirám kimenének, megállván az ő sátoraiknak nyílásánál feleségeikkel, fiaikkal és kisdedeikkel.
28. Akkor monda Mózes: Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engemet, hogy cselekedjem mind e dolgokat, hogy nem magamtól [indultam]:
29. Ha úgy halnak meg ezek, amint meghal minden [más] ember, és ha minden [más] ember büntetése szerint büntettetnek meg ezek: akkor nem az Úr küldött engemet.
30. Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak alá pokolba, akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.
31. És lőn, amint elvégezé mind e beszédeket, meghasada a föld alattuk.
32. És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és az ő háznépeiket, és minden embert, akik Kórééi valának, és minden jószágukat.
33. És alászállnak azok és mindaz, ami az övék, elevenen a pokolra, és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül.
34. Az izraeliták pedig, akik körülöttük valának, mind elfutának azoknak kiáltására, mert azt mondják vala: Netalán elnyel minket a föld!
35. És tűz jöve ki az Úrtól, és megemészté ama kétszáz és ötven férfiút, akik füstölőszerekkel áldoznak vala.

A lázadók tömjénezői és Ároné

36. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
37. Mondd meg Eleázárnak, Áron pap fiának, hogy szedje ki a tömjénezőket a tűzből, a tüzet pedig hintsd széjjel, mert megszenteltettek a [tömjénezők];
38. Ezeknek tömjénezői, akik a maguk lelke ellen vétkeztek. És csináljanak azokból vékonyra vert lapokat az oltár beborítására. Mivelhogy járultak azokkal az Úr elé, és megszenteltettek: legyenek jegyül Izrael fiainak.
39. Felszedé azért Eleázár pap a réztömjénezőket, amelyekkel a megégettek járultak vala oda, és vékonyra verette azokat az oltár beborítására.
40. Emlékeztetőül Izrael fiainak, hogy senki idegen, aki nem az Áron magvából való, ne járuljon az Úr elé füstölőszerrel füstölögtetni, hogy úgy ne járjon, mint Kóré, és mint az ő gyülekezete, amiképpen megmondotta vala neki az Úr Mózes által.
41. És másnap felzúdula Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes ellen és Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úrnak népét!
42. Mikor pedig egybegyűle a gyülekezet Mózes ellen és Áron ellen, akkor fordulának a gyülekezet sátora felé: és íme, befedezte vala azt a felhő, és megjelenék az Úrnak dicsősége.
43. Mózes azért és Áron menének a gyülekezet sátora elé.
44. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
45. Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemésszem őket egy szempillantásban; ők pedig orcájukra borulának.
46. És monda Mózes Áronnak: Fogd a tömjénezőt, és tégy abba tüzet az oltárról, és rakj reá füstölőszert, és vidd hamar a gyülekezethez, és végezz engesztelést értük, mert kijött az Úrtól a nagy harag, elkezdődött a csapás.
47. Vevé azért Áron [a tömjénezőt], amint mondotta vala Mózes, és futa a község közé, és íme, elkezdődött vala a csapás a nép között. És füstölő áldozatot tőn, és engesztelést szerze a népnek.
48. És megálla a megholtak között és élők között, és megszűnék a csapás.
49. És valának, akik meghaltak vala e csapás alatt, tizennégyezer-hétszázan; azokon kívül, akik meghaltak vala a Kóré dolgáért.
50. És visszatére Áron Mózeshez a gyülekezet sátorának nyílásához. Így szűnék meg a csapás.