A papok és léviták tiszte

1. És monda az Úr Áronnak: Te és a te fiaid, és a te atyádnak háza teveled hordozzátok a szent hajlék körül való hamisság büntetését. Te és a te fiaid teveled hordozzátok a ti papságtok hamisságának büntetését.
2. A te atyádfiait, Lévinek törzsét, a te atyádnak nemzetségét is vedd magad mellé, melletted legyenek és neked szolgáljanak; te pedig és a te fiaid veled [szolgáljatok] a bizonyság sátora előtt.
3. És ügyeljenek a te ügyedre és az egész sátornak ügyére, de a szent hajlék edényeihez és az oltárhoz ne járuljanak, hogy meg ne haljanak mind ők, mind ti.
4. És melletted legyenek, és ügyeljenek a gyülekezet sátorának ügyére, a sátornak minden szolgálata szerint, de idegen ne járuljon tihozzátok.
5. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen.
6. Mert íme, én választottam a ti atyátokfiait, a lévitákat Izrael fiai közül, mint az Úrnak adottakat, nektek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában.
7. Te pedig és a te fiaid teveled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben, amik az oltárhoz tartoznak és a függönyön belül vannak, hogy azokban szolgáljatok; a ti papságotoknak tisztét adtam nektek ajándékul; azért az idegen, aki odajárul, haljon meg.

A papok jövedelme

8. Szóla azután az Úr Áronnak: Íme, én neked adtam az én felemelt áldozataimra való ügyelést is, valamit Izrael fiai nekem szentelnek, neked és a te fiaidnak adtam azokat felkenetési [díjul], örökkévaló rendelés szerint.
9. Ez legyen tiéd a legszentségesebbekből, amelyek tűzzel meg nem égettetnek: Minden ő áldozatuk, akár ételáldozatuk, akár bűnért való áldozatuk, akár pedig vétekért való áldozatuk, amiket nekem adnak, mint legszentségesebbek, tiéid legyenek és a te fiaidé.
10. A legszentségesebb helyen egyed meg azt, csak a férfiak egyék azt; szentség legyen teneked.
11. Ez is tiéd legyen, mint felemelt áldozat az ő ajándékukból, Izrael fiainak minden meglóbált áldozataival együtt; neked adtam azokat és a te fiaidnak, és a te leányaidnak, akik veled vannak, örökkévaló rendelés szerint; mindenki, aki tiszta a te házadban, eheti azt:
12. Az olajnak minden kövérjét, és minden kövérjét a mustnak és gabonának, azoknak zsengéit, amelyeket az Úrnak adnak, teneked adtam.
13. Mindennek első gyümölcsei az ő földjükön, amelyeket az Úrnak visznek, tiéid legyenek; mindenki, aki tiszta a te házadban, egye azokat.
14. Minden, ami teljesen [Istennek] szenteltetik Izraelben, tiéd legyen.
15. Minden, ami az élő állatok közül az anyaméhet megnyitja, amelyet az Úrnak visznek, mind emberekből s mind barmokból a tiéd legyen; csakhogy az embernek elsőszülöttét váltasd meg, és a tisztátalan állatnak elsőszülöttét is megváltassad.
16. Amelyek pedig váltságosok, egy hónapostól kezdve váltasd meg a te becslésed szerint, öt ezüstsikluson a szent siklus szerint: húsz géra az.
17. De a tehénnek első fajzását, vagy a juhnak első fajzását, vagy a kecskének első fajzását meg ne váltasd, mert szentelni valók azok; a vérüket hintsd az oltárra, és azoknak kövérit füstölögtesd el kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.
18. Azoknak húsa pedig tiéd legyen, amiképpen a meglóbált szegy, és amint a jobb lapocka is tiéd lesz.
19. Minden felemelt áldozatot a szent dolgokból, amelyeket az Úrnak áldoznak Izrael fiai, neked adtam örökkévaló rendelés szerint, és a te fiaidnak, és a te leányaidnak, akik veled vannak; sónak szövetsége ez, örökkévaló az Úr előtt, neked és a te magodnak veled.

A léviták jövedelme

20. Monda pedig az Úr Áronnak: Az ő földjükből örökséged nem lesz, sem osztályrészed nem lesz neked őközöttük: Én vagyok a te osztályrészed és a te örökséged Izrael fiai között.
21. De íme, a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben; az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát.
22. És ne járuljanak ezután Izrael fiai a gyülekezetnek sátorához, hogy ne vétkezzenek, és meg ne haljanak.
23. De a léviták teljesítsék a gyülekezet sátorának szolgálatát, és ők viseljék az ő bűnüket; örökkévaló rendelés legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Izrael fiai között ne bírjanak örökséget.
24. Mivelhogy Izrael fiainak tizedét, amit felemelt áldozatul visznek fel az Úrnak, adtam a lévitáknak örökségül; azért végeztem őfelőlük, hogy Izrael fiai között ne bírjanak örökséget.
25. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
26. A lévitáknak pedig szólj, és mondd meg nekik: Mikor beszeditek Izrael fiaitól a tizedet, amelyet örökségetekül adtam nektek azoktól, akkor áldozzatok abból felemelt áldozatot az Úrnak; a tizedből tizedet.
27. És ez a ti felemelt áldozatotok olyanul tulajdoníttatik nektek, mint a szérűről való gabona és mint a sajtóból kiömlő bor.
28. Így vigyetek ti is felemelt áldozatot az Úrnak minden ti tizedetekből, amelyet beszedtek Izrael fiaitól, és adjátok abból az Úrnak felemelt áldozatot Áronnak, a papnak.
29. Minden ti ajándékotokból vigyétek a felemelt áldozatokat az Úrnak, mindenből a kövérjét, ami abból szentelni való.
30. Mondd meg azt is nekik: Mikor a kövérjét áldozzátok abból, olyanul tulajdoníttatik az a lévitáknak, mintha a szérűről és sajtóból adnák.
31. Megehetitek pedig azt minden helyen, ti és a ti házatok népe, mert jutalmatok ez nektek a gyülekezet sátorában való szolgálatokért.
32. És nem lesztek bűnösök amiatt, ha abból a kövérjét áldozzátok: és Izrael fiainak szent dolgait sem fertőztetitek meg, és meg sem haltok.