A táborjárás rendje

1. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2. Az Izrael fiai, ki-ki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől.
3. Így járjanak pedig tábort: keletre, naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel, és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.
4. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégyezer és hatszáz.
5. Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.
6. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégyezer és négyszáz.
7. Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.
8. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhétezer és négyszáz.
9. Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Júda táborában: száznyolcvanhatezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.
10. Rúben táborának zászlója [legyen] dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.
11. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhatezer és ötszáz.
12. Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme Selúmiel, Surisaddai fia.
13. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencezer és háromszáz.
14. Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme Eliásáf, a Réuel fia.
15. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenötezer és hatszázötven.
16. Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Rúben táborában: százötvenegyezer és négyszázötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.
17. Azután induljon a gyülekezet sátora a léviták tábor[ával] a táboroknak közepette. Amiképpen tábort járnak, akképpen induljanak, ki-ki az ő helyén, az ő zászlója mellett.
18. Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugat felé [legyen], és Efraim fiainak fejedelme Elisáma, Ammihud fia.
19. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenezer és ötszáz.
20. És ő mellette [legyen] Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.
21. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminckétezer és hétszáz.
22. Azután [legyen] Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme Abidám, Gideóni fia.
23. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harmincötezer és négyszáz.
24. Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Efraim táborában, száznyolcezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.
25. Dán táborának zászlója [legyen] észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme Ahiézer, Ammisaddai fia.
26. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankétezer és hétszáz.
27. Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme Págiel, az Okhrán fia.
28. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegyezer és ötszáz.
29. Azután [legyen] Naftali törzse, és Naftali fiainak fejedelme Akhira, Enán fia.
30. Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenháromezer és négyszáz.
31. Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Dán táborában, százötvenhétezer és hatszáz; utoljára induljanak az ő zászlóik szerint.
32. Ezek Izrael fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, akik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszázháromezer-ötszáz és ötven.
33. De a léviták nem voltak számba véve Izrael fiai között, amint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
34. És cselekedének Izrael fiai mind aszerint, amint parancsolta volt az Úr Mózesnek: akképpen járának tábort az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, ki-ki az ő nemzetsége szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint.