Harc Arad királyával. Az érckígyó

1. Mikor pedig meghallotta a kananeus Arad királya, aki lakozik vala dél felől, hogy jön Izrael a kémeknek útján: megütközék Izraellel, és foglyokat ejte közülük.
2. Fogadást tőn azért Izrael az Úrnak, és monda: Ha valóban kezembe adod e népet, eltörlöm az ő városait!
3. És meghallgatá az Úr Izraelnek szavát, és kézbe adá a kananeust, és eltörlé őket és azoknak városait. És nevezé azt a helyet Hormának.
4. És elindulának a Hór hegyétől a Vörös-tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek lelke megkeseredék útközben.
5. És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk.
6. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből.
7. Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és teellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért.
8. És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.
9. Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.

Izráel hadi szállásai

10. Azután elindulának Izrael fiai, és tábort ütének Obóthban.
11. Obóthból is elindulának, és tábort ütének Hije-Abarimban, abban a pusztában, amely Moáb előtt vala napkelet felől.
12. Onnét elindulának, és tábort ütének Zéred völgyében.
13. Onnét elindulának, és tábort ütének az Arnon [vizén] túl, amely van a pusztában, és kijő az emoreus határából. Mert az Arnon Moábnak határa Moáb között és emoreus között.
14. Azért van szó az Úr hadainak könyvében Vahébről Szúfában, és a patakokról Arnonnál,
15. És a patakok folyásáról, amely Ar város felé hajol, és Moáb határára dűl.
16. És onnét Béérbe [menének]. Ez az a kút, amelynél mondotta vala az Úr Mózesnek: Gyűjtsd össze a népet, és adok nekik vizet.
17. Akkor éneklé az Izrael ez éneket: Jöjj fel, oh kút! Énekeljetek neki!
18. Kút, amelyet fejedelmek ástak, a nép előkelői vájtak, kormánypálcával, vezérbotjaikkal. És a pusztából Mathanába [menének].
19. És Mathanából Nahaliélbe, és Nahaliélből Bámóthba.
20. Bámóthból pedig abba a völgybe, amely Moáb mezején van, [onnan] a Piszga tetejére, amely a sivatagra néz.

Szíhon legyőzetik

21. És külde Izrael követeket Szíhonhoz, az emoreusok királyához, mondván:
22. Hadd mehessek át a te földeden! Nem hajlunk mezőre, sem szőlőre, kútvizet sem iszunk; az országúton megyünk, míg átmegyünk a te határodon.
23. De nem engedé Szíhon Izraelnek, hogy átmenjen az ő határán, sőt egybegyűjté Szíhon minden népét, és kiméne Izrael ellen a pusztába, és jöve Jahácba, és megütközék Izraellel.
24. És megveré őt Izrael fegyvernek élével, és elfoglalá annak földjét Arnontól Jabbókig, az Ammon fiaiig; mert erős vala az Ammon fiainak határa.
25. És elfoglalá Izrael mind e városokat, és megtelepedék Izrael az emoreusok minden városában, Hesbonban és annak minden városában;
26. Mert Hesbon Szíhonnak, az emoreusok királyának városa vala, ki is hadakozott vala Moábnak előbbi királyával, és elvett vala minden földet annak kezéből Arnonig.
27. Azért mondják a példabeszédmondók: Jöjjetek Hesbonba! Építtessék és erősíttessék Szíhon városa!
28. Mert tűz jött ki Hesbonból, láng Szíhon városából; megemésztette Art, Moábnak [városát], Arnon magaslatainak urait.
29. Jaj neked, Moáb! Elvesztél, Kámosnak népe! Futásra adta ő fiait, leányait fogságra Szíhonnak, az emoreus királynak.
30. De mi lövöldöztük őket, elveszett Hesbon Dibonig, és elpusztítottuk Nofáig, amely Medebáig ér.
31. Megtelepedék azért Izrael az emoreusok földjén.

Og legyőzetik

32. És elkülde Mózes, hogy megkémleljék Jázert, és bevevék annak városait, és kiűzé az emoreust, aki ott vala.
33. Majd megfordulának, és felmenének a Básánba vivő úton. És kijöve Óg, Básán királya őellenük, ő és egész népe, hogy megütközzenek Hedreiben.
34. Akkor monda az Úr Mózesnek: Ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam őt, és egész népét, és az ő földjét. És úgy cselekedjél vele, amiképpen cselekedtél Szíhonnal, az emoreusok királyával, aki lakik vala Hesbonban.
35. Megverék azért őt, és az ő fiait, és egész népét annyira, hogy egy sem marada belőle; és elfoglalák az ő földjét.