Az izráeliták lelki és testi paráznaságának bűntetése

1. Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izrael, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival.
2. Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit.
3. És odaszegődék Izrael Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izrael ellen.
4. És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úrnak fényes nappal, hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izraeltől.
5. Monda azért Mózes Izrael bíráinak: Ki-ki ölje meg az ő embereit, akik odaszegődtek Bál-Peórhoz!
6. És íme, eljöve valaki Izrael fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt Mózes szeme láttára és Izrael fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyílásánál.
7. És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közül, és dárdáját vevé kezébe,
8. És beméne az izraelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjüket, mind az izraelita férfit, mind az asszonyt, hason. És megszűnék a csapás Izrael fiai között.
9. De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégyezren.
10. Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:
11. Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája elfordította az én haragomat Izrael fiaitól, mivelhogy az én bosszúmat megállotta őközöttük; ezért nem pusztítom ki bosszúmban Izrael fiait.
12. Mondd azért: Íme, én az én szövetségemet, a békesség [szövetségét] adom őneki.
13. És lészen őnála és az ő magvánál őutána az örökkévaló papságnak szövetsége; mivelhogy bosszút állott az ő Istenéért, és engesztelést végze Izrael fiaiért.
14. A megöletett izraelita férfinak neve pedig, aki a midiánbeli asszonnyal együtt öletett meg, Zimri, a Szálu fia vala, a Simeon nemzetség háznépének fejedelme.
15. A megöletett midiánbeli asszony neve pedig Kozbi, Cúr leánya, aki a midianiták között az ő atyja háza nemzetségeinek fejedelme vala.
16. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
17. Támadjátok meg a midianitákat, és verjétek meg őket,
18. Mert ők megtámadtak titeket az ő cselszövéseikkel, amelyeket Peórért és az ő húgukért, Kozbiért, a midián fejedelem leányáért szőttek ellenetek, aki megöletett a Peór miatt való csapásnak napján.