A nép új megszámlálása, az ország felosztása végett

1. És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:
2. Vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, húszesztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, aki hadba mehet Izraelben.
3. Szóla azért velük Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jerikó ellenében, mondván:
4. [Vegyétek számba a népet], húszesztendőstől fogva és feljebb, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izrael fiainak, akik kijöttek volt Egyiptom földjéből.
5. Rúben elsőszülötte Izraelnek. Rúben fiai [ezek]: Hánoktól a hánokiták, Pallutól a palluiták nemzetsége,
6. Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Kármitól a kármiták nemzetsége.
7. Ezek a rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számuk negyvenháromezer-hétszáz és harminc.
8. És a Pallu fiai [valának]: Eliáb.
9. Eliáb fiai pedig Nemuél, Dátán és Abirám. Ez a Dátán és Abirám a gyülekezet elöljárói valának, akik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.
10. És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, akik intő például lőnek.
11. Kóré fiai pedig nem halának meg.
12. Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Nemuéltől a nemuéliták nemzetsége, Jámintól a jáminiták nemzetsége, Jákintól a jákiniták nemzetsége,
13. Zerákhtól a zerákhiták nemzetsége, Saultól a sauliták nemzetsége.
14. Ezek a simeoniták nemzetségei: huszonkétezer és kétszáz.
15. Gád fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Sefontól a sefoniták nemzetsége, Haggitól a haggiták nemzetsége, Súnitól a súniták nemzetsége,
16. Oznitól az ozniták nemzetsége, Éritől az ériták nemzetsége,
17. Arodtól az aroditák nemzetsége, Arélitől az aréliták nemzetsége.
18. Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számuk szerint negyvenezer és ötszáz.
19. Júda fiai: Ér és Ónán. És meghala Ér és Ónán a Kánaán földjén.
20. Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint [ezek] valának: Séláhtól a séláhiták nemzetsége, Pérectől a péreciták nemzetsége, Zerákhtól a zerákhiták nemzetsége.
21. Pérec fiai valának pedig: Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Hámultól a hámuliták nemzetsége.
22. Ezek Júda nemzetségei az ő számuk szerint: hetvenhatezer-ötszáz.
23. Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Thólától a thóláiták nemzetsége, Puvától a puviták nemzetsége,
24. Jásubtól a jásubiták nemzetsége, Simrontól a simroniták nemzetsége.
25. Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számuk szerint: hatvannégyezer-háromszáz.
26. Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Szeredtől a szerediták nemzetsége, Élontól az éloniták nemzetsége, Jahleéltől a jahleéliták nemzetsége.
27. Ezek a zebuloniták nemzetségei az ő számuk szerint: hatvanezer-ötszáz.
28. József fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Manasse és Efraim.
29. Manasse fiai: Mákirtól a mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a gileáditák nemzetsége.
30. Ezek Gileád fiai: Jezertől a jezeriták nemzetsége, Hélektől a hélekiták nemzetsége,
31. És Aszriéltől az aszriéliták nemzetsége, Sekemtől a sekemiták nemzetsége,
32. És Semidától a semidáták nemzetsége, és Héfertől a héferiták nemzetsége.
33. Célofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Célofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thirca.
34. Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számuk ötvenkétezer és hétszáz.
35. Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a suthelákhiták nemzetsége, Békertől a békeriták nemzetsége, Tahántól a tahániták nemzetsége.
36. Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az érániták nemzetsége.
37. Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számuk szerint: harminckétezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.
38. Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Belától a belaiták nemzetsége, Asbéltől az asbéliták nemzetsége, Ahirámtól az ahirámiták nemzetsége,
39. Sefufámtól a sefufámiták nemzetsége, Hufámtól a hufámiták nemzetsége.
40. Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az arditák nemzetsége, Naamántól a naamániták nemzetsége.
41. Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számuk: negyvenötezer és hatszáz.
42. Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.
43. A suhámiták minden nemzetsége az ő számuk szerint: hatvannégyezer és négyszáz.
44. Áser fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Jimnától a jimnaiták nemzetsége, Jisvitől a jisviták nemzetsége, Bériától a bérihiták nemzetsége.
45. A Béria fiaitól: Khébertől a khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a malkiéliták nemzetsége.
46. Áser leányának pedig neve vala Sérah.
47. Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számuk szerint: ötvenháromezer és négyszáz.
48. Naftali fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek]: Jakhceéltől a jakhceéliták nemzetsége, Gúnitól a gúniták nemzetsége,
49. Jécertől a jéceriták nemzetsége, Sillémtől a sillémiták nemzetsége.
50. Ezek Naftali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számuk pedig negyvenötezer és négyszáz.
51. Ezek Izrael fiainak megszámláltjai: hatszázegyezer-hétszázharminc.
52. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
53. Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.
54. A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.
55. De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjuk törzseinek nevei szerint örököljenek.
56. A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok, és mind a kevés között.
57. Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a gérsoniták nemzetsége, Kéháttól a kéhátiták nemzetsége, Méráritól a méráriták nemzetsége.
58. Ezek Lévi nemzetségei: a libniták nemzetsége, a hebroniták nemzetsége, a makhliták nemzetsége, a músiták nemzetsége, a kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.
59. Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, aki Egyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvérüket.
60. És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.
61. És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.
62. És vala azoknak száma: huszonháromezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izrael fiai közé, mivel nem adatott nekik örökség Izrael fiai között.
63. Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, akik megszámlálák Izrael fiait a Moáb mezőségében, Jerikó átellenében a Jordán mellett.
64. Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közül, mikor megszámlálták vala Izrael fiait a Sínai pusztájában.
65. Mert az Úr mondotta vala nekik: Bizonnyal meghalnak a pusztában, és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.