Leányok örökségi joga

1. Előállának pedig a Célofhád leányai, aki Héfer fia vala, aki Gileád fia, aki Mákir fia, aki Manasse fia vala, József fiának, Manassénak nemzetségei közül. Ezek pedig az ő leányainak neveik: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thirca.
2. És megállának Mózes előtt, és Eleázár pap előtt, és a fejedelmek előtt, és az egész gyülekezet előtt a gyülekezet sátorának nyílásánál, mondván:
3. A mi atyánk meghalt a pusztában, de ő nem volt azoknak seregében, akik összeseregeltek volt az Úr ellen a Kóré seregében; hanem az ő bűnéért halt meg, és fiai nem voltak neki.
4. Miért töröltetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetsége közül azért, hogy nincsen őneki fia? Adj örökséget nekünk a mi atyánknak atyjafiai között!
5. Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé.
6. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
7. Igazat szólnak a Célofhád leányai: Adj nekik örökségi birtokot az ő atyjuknak atyjafiai között, és szállítsd rájuk az ő atyjuknak örökségét.
8. Izrael fiainak pedig szólj, mondván: Mikor valaki meghal, és fia nem lesz annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának.
9. Ha pedig nem lesz neki leánya, akkor adjátok az ő örökségét az ő testvéreinek.
10. Ha pedig nem lesznek neki testvérei, akkor adjátok az ő örökségét az ő atyja testvéreinek.
11. Ha pedig nem lesznek az ő atyjának testvérei, akkor adjátok az ő örökségét annak, aki legközelebbi atyjafia az ő nemzetségéből, és bírja azt. Legyen pedig az Izrael fiainak végezett törvényük, amiképpen megparancsolta az Úr Mózesnek.

Józsué Mózes utódává szenteltetik

12. Monda azután az Úr Mózesnek: Menj fel az Abarim hegyére, és lásd meg a földet, amelyet Izrael fiainak adtam.
13. Miután pedig megláttad azt, takaríttatol te is a te népedhez, amiképpen odatakaríttatott Áron, a te testvéred,
14. Mivelhogy nem engedétek az én beszédemnek a Cin pusztájában, a gyülekezet versengésének idején, hogy megdicsőítettetek volna engemet ama vizeknél az ő szemeik előtt. Ezek a versengésnek vizei Kádesnél a Cin pusztájában.
15. Szóla azért Mózes az Úrnak, mondván:
16. Az Úr, a minden test lelkének Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé,
17. Aki kimenjen őelőttük, és aki bemenjen őelőttük, aki kivigye őket, és aki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk.
18. Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét, a Nún fiát, a férfiút, akiben lélek van, és tedd őreá a te kezedet.
19. És állasd őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé, és adj neki parancsolatokat az ő szemeik előtt.
20. És a te dicsőségedet közöld ővele, hogy hallgassa őt Izrael fiainak egész gyülekezete.
21. Azután pedig álljon Eleázár pap elé, és kérdje meg őt az Urimnak ítélete felől az Úr előtt. Az ő szava szerint menjenek ki, és az ő szava szerint menjenek be, ő és Izrael minden fia ővele, és az egész gyülekezet.
22. Úgy cselekedék azért Mózes, amiképpen parancsolta vala az Úr neki, mert vevé Józsuét, és állatá őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé.
23. És tevé az ő kezét őreá, és ada neki parancsolatokat, amiképpen szólott vala az Úr Mózes által.