A mindennapi áldozat törvénye

1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Ügyeljetek, hogy az én áldozatomat, kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul a maga idejében áldozzátok nekem.
3. És mondd meg nekik: Ez a tűzáldozat, amelyet áldozzatok az Úrnak: egyesztendős, ép bárányokat, naponként kettőt, szüntelen való egészen égő áldozatul.
4. Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig este készítsd el.
5. És egy efa lánglisztnek tizedrészét ételáldozatul, megelegyítve egy hin sajtolt olajnak negyedrészével.
6. [Ez] a szüntelen való egészen égő áldozat, amely Sínai-hegyen szereztetett kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.
7. Annak italáldozata pedig egy hinnek negyedrésze egy-egy bárányhoz. A szenthelyen adj italáldozatot jó borból az Úrnak.
8. A másik bárányt készítsd el este, a reggeli ételáldozat és annak italáldozata szerint készítsd el azt jó illatú tűzáldozatul az Úrnak.

A szombati és újholdi áldozat

9. Szombatnapon pedig áldozz két ép bárányt, esztendősöket, és kéttized [efa] lisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul, annak italáldozatával egybe.
10. Ez a szombati egészen égő áldozat szombatonként, a szüntelen való egészen égő áldozaton és annak italáldozatán kívül.
11. A ti hónapjaitok kezdetén is áldozzatok az Úrnak egészen égő áldozatul két fiatal tulkot, egy kost, és hét egyesztendős, ép bárányt.
12. És egy-egy tulok mellé olajjal elegyített háromtized efa lánglisztet ételáldozatul, egy-egy kos mellé pedig olajjal elegyített kéttized efa lánglisztet ételáldozatul.
13. És egy-egy bárány mellé egy-egytized efa lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul; égő áldozat ez, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.
14. Az azokhoz való italáldozat pedig legyen fél hin bor egy tulok mellé, egyharmad hin egy kos mellé, és egynegyed hin egy bárány mellé. Ez a hónapos egészen égő áldozat [minden] hónap [kezdetén], az esztendőnek hónapjai szerint.
15. És egy kecskebakot is készítsetek el bűnért való áldozatul az Úrnak, a szüntelen való egészen égő áldozaton kívül, annak italáldozatával egyben.

A páskha-áldozat

16. Az első hónapban pedig, a hónapnak tizennegyedik napján az Úrnak páskája van.
17. És e hónapnak tizenötödik napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.
18. Első napon legyen szent gyülekezés; semmi robota munkát ne végezzetek,
19. Hanem tűzáldozatul egészen égő áldozatot vigyetek az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, egyesztendős bárányt hetet, amelyek épek legyenek.
20. És azoknak ételáldozata olajjal elegyített lisztláng legyen; háromtizedrész [efát] tegyetek egy tulok mellé, és kéttized részt egy kos mellé.
21. Egy-egy bárány mellé egy-egytized részt tegyetek, a hét bárány szerint.
22. És bűnért való áldozatul egy bakot, hogy engesztelés legyen értetek.
23. A reggeli egészen égő áldozaton kívül, (amely szüntelen való égő áldozat) készítsétek el ezeket.
24. Ezek szerint készítsetek naponként hét napon át kenyeret, kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak; a szüntelen való egészen égő áldozaton kívül készíttessék az, annak italáldozatával egyben.
25. A hetedik napon is legyen nektek szent gyülekezésetek; semmi robota munkát ne végezzetek.

A pünkösti áldozat

26. A zsengék napján is, amikor új ételáldozatot visztek az Úrnak a ti hetes ünnepeteken: szent gyülekezésetek legyen nektek; semmi robota munkát ne végezzetek.
27. Hanem vigyetek kedves illatul egészen égő áldozatot az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, és esztendős bárányt hetet.
28. És azokhoz való ételáldozatul olajjal elegyített háromtized [efa] lisztlángot egy tulok mellé, kéttizedet egy kos mellé.
29. Egy-egy bárány mellé egy-egytized részt a hét bárány szerint.
30. Egy kecskebakot is, hogy engesztelés legyen értetek.
31. A szüntelen való egészen égő áldozaton és annak ételáldozatán kívül készítsétek [ezeket]: épek legyenek, azoknak italáldozatukkal egyben.