Áron családja

1. Ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei azon a napon, amelyen szólott az Úr Mózesnek a Sínai-hegyen;
2. Ezek az Áron fiainak nevei: az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár.
3. Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, akiket papi szolgálatra avattak fel.
4. De Nádáb és Abihú meghala az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt a Sínai pusztájában, fiaik pedig nem valának nekik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az ő atyjuknak színe előtt.

A léviták tiszte

5. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
6. Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak neki.
7. És ügyeljenek az ő ügyére és az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
8. Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is és Izrael fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
9. És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban neki adattak Izrael fiaitól.
10. Áront pedig és az ő fiait rendeld [föléjük], hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.
11. Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
12. Íme, én kiválasztottam a lévitákat Izrael fiai közül minden elsőszülött helyett, amely az ő anyjának méhét megnyitja Izrael fiai között: azért legyenek a léviták enyéim.
13. Mert enyém minden elsőszülött; amikor megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr.

A lévita családok

14. Szóla azután az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában, mondván:
15. Számláld meg Lévi fiait az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő nemzetségeik szerint; egy hónapostól fogva és azon felül minden fineműt számlálj meg.
16. Megszámlálá azért Mózes őket az Úr szava szerint, amiképpen meghagyatott vala neki.
17. És ezek voltak a Lévi fiai az ő neveik szerint: Gerson, Kéhát és Mérári.
18. Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az ő nemzetségük szerint: Libni és Simhi.
19. Továbbá a Kéhát fiai az ő nemzetségük szerint: Amrám és Ichár, Hebron és Uzziél.
20. A Mérári fiai pedig az ő nemzetségük szerint: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei az ő atyáiknak háznépe szerint.
21. Gersontól valók a Libni nemzetsége és a Simhi nemzetsége, ezek a gersoniták nemzetségei.
22. Az ő megszámláltjaik az egy hónapostól fogva és feljebb minden fineműnek száma szerint, az ő megszámláltjaik: hétezer és ötszáz.
23. A gersoniták nemzetségei a hajlék mögött járjanak tábort nyugat felől.
24. És a gersoniták atyái háznépének fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia.
25. A Gerson fiainak [tiszte] pedig: ügyelni a gyülekezet sátorában a hajlékra, a sátorra, annak takarójára, és a gyülekezet sátora nyílásának leplére,
26. Továbbá a pitvarnak szőnyegeire, és a pitvar nyílásának leplére, amely van a hajlékon és az oltáron körös-körül, és annak köteleire, és minden azzal járó szolgálatra.
27. Kéháttól való pedig az Amrám nemzetsége, az Ichár nemzetsége, a Hebron nemzetsége és az Uzziél nemzetsége. Ezek Kéhátnak nemzetségei.
28. Minden fineműnek száma szerint egy hónapostól fogva és feljebb, nyolcezren és hatszázan valának a szenthelynek őrizői.
29. A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort.
30. És a kéhátiták nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme [legyen] Elisáfán, Uzziélnek fia.
31. Az ő [tisztük] pedig ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra, és a szenthelynek edényeire, amelyekkel szolgálnak, és a takaróra, és minden azzal járó szolgálatra.
32. Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme [legyen] Eleázár, Áron pap fia, a szenthelyre ügyelőknek elöljárója.
33. Méráritól való a Makhli és Músi nemzetségei, ezek a Mérári nemzetségei.
34. Az ő megszámláltjaik pedig minden fineműnek száma szerint egy hónapostól fogva és feljebb: hatezer és kétszáz.
35. És a Mérári nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme [legyen] Suriel, az Abihail fia; a hajléknak észak felől való oldala mellett járjanak tábort.
36. A Mérári fiainak pedig tisztük legyen felügyelni a hajlék deszkáira, annak reteszrudaira, oszlopaira és annak talpaira, minden edényeire, és minden azzal járó szolgálatra,
37. Továbbá a pitvar körül való oszlopokra és azoknak talpaira, szegeire és köteleire.
38. A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, akik felügyelnek a szenthely szolgálatára [és] Izrael fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg.
39. A léviták minden megszámláltja, akiket Mózes és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként számláltak vala meg, minden finemű az egy hónapostól fogva és feljebb: huszonkétezer.

Az elsőszülöttek kiváltása

40. És monda az Úr Mózesnek: Számláld meg Izrael fiainak minden finemű elsőszülöttét egy hónapostól fogva és feljebb, és pedig név szerint számláld meg őket.
41. És válaszd a lévitákat nekem (én vagyok az Úr) az Izrael fiai közül való minden elsőszülött helyett, és a léviták barmait Izrael fiai barmainak minden első fajzása helyett.
42. Megszámlálá azért Mózes, amint parancsolta vala neki az Úr, Izrael fiainak minden elsőszülöttét.
43. És lőn minden finemű elsőszülött a nevek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, az ő megszámláltjaik: huszonkétezer-kétszáz és hetvenhárom.
44. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
45. Válaszd a lévitákat az Izrael fiai közül való minden elsőszülött helyett, és a léviták barmait az ő barmaik helyett, és legyenek enyéim a léviták. Én vagyok az Úr.
46. Ami pedig a kétszáz és hetvenháromnak megváltását illeti, akik felül vannak a lévitákon Izrael fiainak elsőszülöttei közül:
47. Végy öt-öt siklust fejenként; a szent siklus szerint vedd azt (húsz géra egy siklus),
48. És add azt a pénzt Áronnak és az ő fiainak váltságul a köztük lévő számfelettiekért.
49. Bevevé azért Mózes a váltságpénzt azoktól, akik felül voltak a lévitáktól megváltottakon.
50. Izrael fiainak elsőszülöttitől vevé be e pénzt: ezerháromszáz és hatvanöt siklust, a szent siklus szerint.
51. És adá Mózes a megváltottaknak pénzét Áronnak és az ő fiainak, az Úr rendelete szerint, amiképpen parancsolta az Úr Mózesnek.