A hadi szállások felsorolása

1. Ezek Izrael fiainak szállásai, akik kijövének Egyiptom földjéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.
2. (Megírá pedig Mózes az ő kijövetelüket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelük szerint:
3. Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páska után való napon jövének ki Izrael fiai felemelt kézzel, az egész Egyiptom láttára.
4. (Az egyiptombeliek pedig temetik vala [azokat], akiket megölt vala az Úr őközöttük, minden elsőszülött[jü]ket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)
5. És elindulának Izrael fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.
6. És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, amely van a pusztának szélén.
7. És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, amely van Baál-Cefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt.
8. És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába, és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján, és tábort ütének Márában.
9. És elindulának Márá ból, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.
10. És elindulának Élimből, és tábort ütének a Vörös-tenger mellett.
11. És elindulának a Vörös-tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában.
12. És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.
13. És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.
14. És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.
15. És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sínai pusztájában.
16. És elindulának a Sínai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.
17. És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.
18. És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.
19. És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Pérecben.
20. És elindulának Rimmon-Pérecből, és tábort ütének Libnában.
21. És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.
22. És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.
23. És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.
24. És elindulának a Séfer hegyétől, és tábort ütének Haradában.
25. És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.
26. És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.
27. És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.
28. És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.
29. És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.
30. És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.
31. És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.
32. És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.
33. És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.
34. És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.
35. És elindulának Abronából, és tábort ütének Ecjon-Geberben.
36. És elindulának Ecjon-Geberből, és tábort ütének Cin pusztájában; ez Kádes.
37. És elindulának Kádesből, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földjének szélén.
38. Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izrael fiainak Egyiptom földjéből való kijövetelük után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.
39. Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.
40. Hallott pedig a kananeus Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kánaán földjén) Izrael fiainak jövetele felől.
41. És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Calmonában.
42. És elindulának Calmonából, és tábort ütének Púnonban.
43. És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.
44. És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé-Abárimban, a Moáb határán.
45. És elindulának Ijé-[Abárim]ból, és tábort ütének Dibon-Gádban.
46. És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.
47. És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében.
48. És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikó ellenében.
49. Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Bet-Hajjesimóthtól Abel-Hassittimig, a Moáb mezőségén.

Utasítás a kananeusok kiűzésére

50. És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikó ellenében, mondván:
51. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földjére:
52. Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!
53. Űzzétek ki a földnek [lakóit], és lakozzatok abban; mert nektek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.
54. Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. Ahová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.
55. Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek nektek a földön, amelyen lakoztok.
56. És akkor amiképpen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.