A Kanaán földének határai

1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Hogyha bementek ti a Kánaán földjére (ez a föld, amely örökségül esik nektek, [tudniillik] a Kánaán földje az ő határai szerint),
3. Akkor legyen a ti déli oldalatok a Cin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós-tenger végétől napkelet felé.
4. És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Cinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre, és menjen tova Hacár-Adárig, és menjen át Acmonig.
5. Azután kerüljön a határ Acmontól Egyiptom patakjáig, a vége pedig a tengernél legyen.
6. A napnyugati határotok pedig legyen nektek a nagy tenger; ez legyen nektek a napnyugati határotok.
7. Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.
8. A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Cedádnál legyen.
9. És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Hacar-Enán legyen. Ez legyen nektek az északi határotok.
10. A napkeleti határt pedig vonjátok Hacar-Enántól Sefámig.
11. És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnereth-tenger partját napkelet felé.
12. Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós-tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint körös-körül.
13. És parancsot ada Mózes Izrael fiainak, mondván: Ez az a föld, amelyet sors által vesztek birtokotokba, amely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilenc törzsnek, és fél törzsnek;
14. Mert megkapták a rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is megkapták az ő örökségüket.
15. Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jerikó ellenében napkelet felől.

Kik osszák fel az országot

16. Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
17. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják nektek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.
18. És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.
19. Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.
20. A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.
21. A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.
22. A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.
23. A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.
24. Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
25. És a Zebulon fiainak törzséből Elicáfán fejedelem, a Parnák fia.
26. És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
27. És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
28. És a Naftali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.
29. Ezek azok, akiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget osszanak Izrael fiainak a Kánaán földjén.