Örökösödési joggal biró leányok nem mehetnek mástörzsbelihez

1. Járulának pedig Mózeshez az atyák fejei a Gileád fiainak nemzetségéből, aki Mákirnak, Manasse fiának fia vala, a József fiainak nemzetségéből, és szólának Mózes előtt és Izrael fiai atyáinak fejedelmei előtt,
2. És mondának: Az én uramnak megparancsolta az Úr, hogy sors által adja ezt a földet örökségül Izrael fiainak; de azt is megparancsolta az Úr az én Uramnak, hogy a mi atyánkfiának, Célofhádnak örökségét adja oda az ő leányainak.
3. És ha Izrael fiai közül valamely más törzs fiaihoz mennek feleségül: elszakasztatik az ő örökségük a mi atyáink örökségétől, és odacsatoltatik az annak a törzsnek örökségéhez, amelynél [feleségül] lesznek; a mi örökségünk pedig megkisebbedik.
4. És mikor Izrael fiainál a kürtzengés ünnepe lesz, az ő örökségük akkor is annak a törzsnek örökségéhez csatoltatik, amelynél [feleségül] lesznek. Ekképpen a mi atyáink törzseinek örökségéből vétetik el azok öröksége.
5. Parancsot ada azért Mózes Izrael fiainak az Úr rendelése szerint, mondván: A József fiainak törzse igazat szól.
6. Ez az, amit parancsolt az Úr a Célofhád leányai felől, mondván: Akihez jónak látják, ahhoz menjenek feleségül, de csak az ő atyjuk törzsének háznépéből valóhoz menjenek feleségül,
7. Hogy át ne szálljon Izrael fiainak öröksége egyik törzsről a másik törzsre; hanem Izrael fiai közül ki-ki ragaszkodjék az ő atyái törzsének örökségéhez.
8. És minden leányzó, aki örökséget kap Izrael fiainak törzsei közül, az ő atyja törzsebeli háznépből valóhoz menjen feleségül, hogy Izrael fiai közül ki-ki megtartsa az ő atyáinak örökségét.
9. És ne szálljon az örökség egyik törzsről a másik törzsre, hanem Izrael fiainak törzsei közül ki-ki ragaszkodjék az ő örökségéhez.
10. Amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, akképpen cselekedtek vala a Célofhád leányai.
11. Mert Makhla, Thirca, Hogla, Milkha és Nóa, a Célofhád leányai, az ő nagybátyjuk fiaihoz mentek vala feleségül;
12. A József fiának, Manassé fiainak nemzetségéből valókhoz mentek vala feleségül; és lőn azoknak öröksége az ő atyjuk nemzetségének törzsénél.
13. Ezek a parancsolatok és végzések, amelyeket Mózes által parancsolt az Úr Izrael fiainak, Moáb mezőségén a Jordán mellett, Jerikó ellenében.