Utasítások a léviták számára

1. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2. Vedd számba a Kéhát fiait Lévi fiai közül nemzetségenként, az ő atyjuknak háznépe szerint,
3. Harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősökig mindenkit, aki szolgálatra való, hogy munkálkodjék a gyülekezet sátorában.
4. Ez a tisztük Kéhát fiainak a gyülekezet sátorában: a legszentségesebbekről [való gondviselés].
5. Áron és az ő fiai pedig, mikor indulni akar a tábor, menje[nek] be, és vegyék le a takaró függönyt, és takarják be azzal a bizonyság ládáját.
6. És tegyenek arra borzbőrből csinált takarót, és borítsák azt be egészen kék színű ruhával felülről, és dugják belé a rúdjait is.
7. A szent [kenyerek] asztalát is borítsák be kék színű ruhával, azon felül tegyék rá a tálakat, a csészéket, a kelyheket, és az italáldozathoz való kancsókat, és ama szüntelen való kenyér is rajta legyen.
8. Azután borítsanak azokra karmazsinszínű ruhát, és takarják be azt borzbőrből való takaróval, és dugják belé a rúdjait is.
9. Vegyenek azután kék színű ruhát, és takarják be a világításra való gyertyatartót és annak mécseit, hamvvevőit, hamutartóit, és minden olajos edényét, amelyekkel szolgálnak körülte.
10. És tegyék azt és minden edényét borzbőrből csinált takaróba, és tegyék saroglyára.
11. Az aranyoltárt is borítsák be kék színű ruhával, és takarják be borzbőrből csinált takaróval, és dugják belé a rúdjait [is].
12. Vegyék elő azután a szolgálatnak minden eszközét, amelyekkel szolgálni fognak a szenthelyen, és tegyék kék színű ruhába, és takarják be azokat borzbőrből csinált takaróval, és tegyék a saroglyára.
13. Azután takarítsák el a hamvat az oltárról, és borítsanak arra bíborpiros színű ruhát.
14. És tegyék rá arra minden ő eszközét, amelyekkel szolgálnak azon: a szenes serpenyőket, a villákat, a lapátokat, és a medencéket, az oltárnak minden eszközét; és borítsanak arra borzbőrből csinált takarót, és dugják belé a rúdjait [is].
15. Ha pedig elvégezi Áron és az ő fiai a szenthelynek és a szenthely minden edényének betakarását, mikor el akar indulni a tábor, akkor jöjjenek el Kéhát fiai, hogy elvigyék azokat; de ne illessék a szenthelynek [semmi edényét], hogy meg ne haljanak. Ezek Kéhát fiainak terhei a gyülekezet sátorában.
16. Eleázárnak pedig, az Áron pap fiának tiszte a világító olajra, a füstölőszerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a kenetnek olajára, az egész hajlékra és mindenre, ami abban van, mind a szenthelyre, mind annak edényeire való gondviselés.
17. Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
18. A kéhátiták nemzetségének törzsét ne [engedjétek] kiirtani a léviták közül,
19. Hanem ezt műveljétek ővelük, hogy éljenek és meg ne haljanak, mikor járulnak a szentségek szentségéhez: Áron és az ő fiai jöjjenek el, és rendeljék el őket, kit-kit az ő szolgálatára és az ő terhére.
20. Egy pillanatra se menjenek be, hogy meglássák a szenthelyet, hogy meg ne haljanak.
21. Szóla ezután az Úr Mózesnek, mondván:
22. Vedd számba a Gerson fiait is az ő atyjuknak háznépe szerint, az ő nemzetségük szerint.
23. A harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig számláld meg őket; mindenkit, aki szolgálatot teljesíteni való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.
24. Ez legyen munkájuk a gersoniták nemzetségeinek a szolgálatban és a teher[hordozás]ban:
25. Hordozzák a hajlék kárpitjait, és a gyülekezet sátorát, annak takaróját, és a borzbőrből csinált takarót, amely rajta van felül, és a gyülekezet sátora nyílásának leplét,
26. És a pitvar szőnyegeit, és a pitvar kapunyílásának leplét, amelyek a hajlékon és az oltáron körös-körül vannak, azoknak köteleit, és az ő szolgálatukhoz való minden edényt; és mindazt, ami tennivaló azokkal, ők teljesítsék.
27. Áronnak és az ő fiainak beszéde szerint legyen a gersoniták fiainak minden szolgálatuk, minden terhükre és minden szolgálatukra nézve; minden terhüket pedig az ő őrizetükre bízzátok.
28. Ez a gersoniták fiai nemzetségének szolgálata a gyülekezet sátorában; az ő szolgálatuk pedig legyen az Áron pap fiának, Ithamárnak keze alatt.
29. A Mérári fiait is az ő nemzetségeik szerint, az ő atyjuknak háznépei szerint számláld meg.
30. A harmincesztendőstől és annál feljebb az ötvenesztendősig számláld meg őket, mindenkit, aki szolgálatra való, hogy szolgálatot végezzen a gyülekezet sátorában.
31. Ezek pedig, amikre ügyelniük kell a továbbvitelnél [és] a gyülekezet sátorában való minden szolgálatuknál: a hajlék deszkái, annak reteszrúdjai, oszlopai és talpai,
32. A pitvarnak is körös-körül való oszlopai és azok talpai, szegei és kötelei, azoknak minden szerszámai és minden szolgálatuk[hoz való]. Név szerint is megszámláljátok az edényeket, amikre a továbbvitelnél ügyelniük kell.
33. Ez legyen szolgálatuk a Mérári fiai nemzetségeinek, amellyel szolgáljanak a gyülekezet sátorában Ithamárnak, az Áron pap fiának vezetése alatt.

A léviták megszámlálása

34. És megszámlálá Mózes és Áron és a gyülekezet fejedelmei a kéhátiták fiait az ő nemzetségük szerint, és az ő atyjuknak háznépe szerint
35. A harmincesztendőstől és annál feljebb, az ötvenesztendősig mindenkit, aki szolgálatra való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.
36. Vala pedig azoknak száma az ő nemzetségeik szerint: kétezer-hétszáz és ötven.
37. Ezek a kéhátiták nemzetségeinek megszámláltjai, mindazok, akik szolgálnak vala a gyülekezet sátorában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak parancsolata szerint, a Mózes keze által.
38. A Gerson fiainak száma az ő nemzetségeik szerint, és az ő atyáiknak háznépe szerint,
39. A harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig mindazok, akik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában;
40. Azoknak száma az ő nemzetségük szerint, az ő atyjuknak háznépe szerint: kétezer-hatszáz és harminc.
41. Ezek a Gerson fiai nemzetségeinek megszámláltjai, akik mindnyájan szolgálnak a gyülekezet sátorában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint.
42. A Mérári fiai nemzetségeinek száma az ő nemzetségei szerint, az ő atyjuknak háznépe szerint,
43. A harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig mindazok, akik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában;
44. Ezeknek száma az ő nemzetségeik szerint: háromezer és kétszáz.
45. Ezek a Mérári fiai nemzetségeinek megszámláltjai, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint, a Mózes keze által.
46. Mindnyájan a megszámláltatott léviták, akiket megszámlált Mózes és Áron és Izrael fejedelmei az ő nemzetségeik és atyjuknak háznépe szerint,
47. A harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig, akik csak alkalmasak a szolgálatra, a szolgálatnak gyakorlására, és a továbbvitelnél való szolgálatra a gyülekezetnek sátorában:
48. Ezeknek száma lőn nyolcezer-ötszáz és nyolcvan.
49. Az Úrnak beszéde szerint számlálták meg őket a Mózes keze által, kit-kit az ő szolgálata szerint, és az ő [vinni való] terhe szerint. Ez az a számlálás, amelyet az Úr parancsolt vala Mózesnek.