A tisztátlanok elkülönítése

1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy űzzenek ki a táborból minden poklost, és minden magfolyóst, és mindenkit, aki holttest miatt lett tisztátalanná.
3. Űzzétek azt ki, akár férfi, akár asszony; a táboron kívül űzzétek őket, hogy tisztátalanná ne tegyék az ő táborukat, mivelhogy én közöttük lakozom.
4. És úgy cselekedének Izrael fiai, és kiűzék azokat a táboron kívül; amiképpen meghagyta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedtek Izrael fiai.

Vétekért való áldozat eltulajdonítás miatt

5. Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
6. Szólj Izrael fiainak: Ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűnt követ el, amely által hűtlenné válik az Úrhoz, az a lélek vétkessé lesz.
7. Vallja meg azért az ő bűnét, amelyet elkövetett, és fizesse meg a kárt, [amit okozott], teljes értékében, azután toldja ahhoz annak ötödrészét, és adja annak, akinek kárt tett.
8. Ha pedig nincs az embernek atyjafia, akinek megfizetné a kárt: a megtérített kár az Úré legyen a pap számára, az engesztelésre való koson kívül, amellyel engesztelés tétetik érte.
9. Izrael fiainak minden szent dolgaiból minden felmutatott áldozat azé a papé legyen, akihez viszik azt.
10. És kinek-kinek az ő szenteltje a magáé legyen; amit pedig ki-ki a papnak ad, azé legyen.

Hűtlenségi gyanú tisztázása

11. Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
12. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Ha elhajol valakinek a felesége, és hűtlenné válik iránta,
13. És hál valaki ővele közösülve, és az ő férje előtt titok marad, és elrejtetik, hogy ő megfertőztetett, bizonyság pedig nincs ellene, sem a [bűnön] nem kapták,
14. De felgerjed őbenne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, mivelhogy az megfertőztetett, vagy felgerjed őbenne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, jóllehet az meg nem fertőztetett,
15. Akkor vigye a férfiú az ő feleségét a paphoz, és vigye el azzal együtt az érte való áldozatot: egy efa árpalisztnek tizedrészét, [de] ne öntsön arra olajat, és ne tegyen arra tömjént, mert féltékenységi ételáldozat ez, emlékeztető ételáldozat ez, amely hamisságra emlékeztet.
16. A pap pedig léptesse elő [az asszonyt], és állassa őt az Úr elé.
17. És vegyen a pap szent vizet cserépedénybe, a hajlék pádimentumán levő porból is vegyen a pap, és tegye azt a vízbe.
18. És állassa a pap az asszonyt az Úr elé, és fejét meztelenítse meg az asszonynak, és tegye annak kezére az emlékeztető ételáldozatot; féltékenységi ételáldozat az; és a papnak kezében legyen átokhozó keserű víz.
19. És eskesse meg őt a pap, és ezt mondja az asszonynak: Ha nem hált veled senki, és ha el nem hajoltál tisztátalanságra a te férjed mellett, ne ártson neked ez az átokhozó keserű víz.
20. Ha pedig elhajoltál a te férjed mellől, és megfertőztetted magadat, és valaki közösült veled a te férjeden kívül,
21. Miután megeskette a pap az asszonyt az átoknak esküjével, ezt mondja az asszonynak: Tegyen tégedet az Úr átokká, és eskü[példává] a te néped között, megszárasztván az Úr a te tomporodat, és a te méhedet dagadttá tévén.
22. És menjen be az átokhozó víz a te belső részeidbe, hogy megdagadjon a te méhed, és megszáradjon a te tomporod. Az asszony pedig mondja: Ámen! Ámen!
23. És írja fel a pap ez átkokat levélre, azután törölje le a keserű vízzel.
24. És itassa meg az asszonnyal az átokhozó keserű vizet, hogy bemenjen őbelé az átokhozó víz az ő keserűségére.
25. Azután vegye el a pap az asszony kezéből a féltékenységi ételáldozatot, és lóbálja meg azt az ételáldozatot az Úr előtt, és áldozzék azzal az oltáron.
26. És vegyen egy marokkal a pap az ételáldozatból emlékeztetőül, és füstölögtesse el az oltáron, és azután itassa meg az asszonnyal a vizet.
27. És ha megitatta vele a vizet, akkor lészen, [hogy]ha megfertőztette magát, és hűtlenné lett az ő férjéhez, bemegy az az átokhozó víz őbelé az ő keserűségére, és megdagad az ő méhe és megszárad az ő tompora, és az az asszony átokká lesz az ő népe között.
28. Ha pedig nem fertőztette meg magát az asszony, hanem tiszta, akkor ártatlan és termékeny lészen.
29. Ez a féltékenységi törvény, mikor elhajol az asszony az ő férje mellől, és megfertőzteti magát,
30. Vagy mikor valaki, akiben felgerjed a féltékenység lelke annyira, hogy féltékenykedik a feleségére, az ő feleségét állatja az Úr elé. És cselekedjék vele a pap mind e törvény szerint.
31. És ártatlan lesz a férfi a bűntől, az asszony pedig viseli az ő bűnének terhét.