A törzsfők ajándékai a szent sátor felszentelésekor

1. És lőn, hogy amely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt és megszentelé azt minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét, és felkené és megszentelé azokat:
2. Akkor előjövének az Izrael fejedelmei, az ő atyjuk házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelői:
3. És vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe.
4. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
5. Vedd el őtőlük, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint.
6. Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak.
7. Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint.
8. Négy szekeret pedig és nyolc ökröt ada a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá.
9. A Kéhát fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, amelyet vállon hordoznak vala.
10. Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, amelyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe.
11. És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére.
12. És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségéből.
13. Vala pedig az ő áldozata egy ezüsttál, száz és harminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
14. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
15. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
16. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
17. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.
18. Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár [nemzetségének] fejedelme.
19. Vive az ő áldozatául egy ezüsttálat, száz és harminc siklus súlyút, egy ezüstmedencét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
20. Egy aranycsészét, tíz [siklus súlyút], füstölőszerekkel telve.
21. Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt egészen égő áldozatul.
22. Egy kecskebakot bűnért való áldozatul.
23. Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek, a Suár fiának áldozata.
24. Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia.
25. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
26. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú] füstölőszerekkel telve.
27. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
28. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
29. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.
30. Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia.
31. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
32. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
33. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
34. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
35. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.
36. Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
37. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
38. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
39. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
40. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
41. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.
42. Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia.
43. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
44. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
45. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
46. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
47. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.
48. Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia.
49. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
50. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
51. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
52. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
53. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.
54. Nyolcadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia.
55. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
56. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
57. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
58. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
59. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.
60. Kilencednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia.
61. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
62. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
63. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
64. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
65. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.
66. Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia.
67. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
68. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
69. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
70. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
71. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.
72. Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia.
73. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
74. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
75. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
76. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
77. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.
78. Tizenkettedik napon a Naftali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.
79. Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
80. Egy aranycsésze, tíz [siklus súlyú], füstölőszerekkel telve.
81. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égő áldozatul.
82. Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
83. Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.
84. Ez volt [az áldozat] az oltár felszentelésére a napon, amelyen felkenetett, az Izraelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüstmedence, tizenkét aranycsésze.
85. Száz és harminc siklus súlyú vala egy ezüsttál, egy ezüstmedence pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje kétezer-négyszáz [siklus], a szent siklus szerint;
86. Tizenkét aranycsésze, füstölőszerekkel, tíz-tíz [siklus súlyú] vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint; a csészéknek minden aranya százhúsz siklus.
87. Az egészen égő áldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő, a hozzájuk való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul.
88. A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére [való áldozat], minekutána felkenetett volt.
89. Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ővele, hallja vala annak szavát, aki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két kerub közül; és szól vala vele.