Az arany gyertyatartóról

1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Szólj Áronnak és mondd meg neki: Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs.
3. És úgy cselekedék Áron, és [úgy] raká fel mécseit, [hogy] a gyertyatartónak ellenébe [tegyenek világosságot], amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
4. A gyertyatartó pedig ilyen alkotású: vert aranyból vala mind a szára, mind a virága; vert mű az ama forma szerint, amelyet mutatott volt az Úr Mózesnek, úgy készíték a gyertyatartót.

A léviták felszentelése

5. Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván:
6. Vedd a lévitákat Izrael fiai közül, és tisztítsd meg őket.
7. Így cselekedjél pedig velük, hogy megtisztítsad őket: hintsd reájuk a tisztulás vizét, és az egész testüket beretválják meg, és mossák meg ruháikat, hogy tiszták legyenek.
8. Azután vegyenek egy fiatal tulkot és hozzávaló ételáldozatul olajjal elegyített lisztlángot; egy másik fiatal tulkot pedig vegyenek bűnért való áldozatul.
9. Akkor vidd a lévitákat a gyülekezet sátora elé, és gyűjtsd egybe Izrael fiainak egész gyülekezetét.
10. Ezután vidd a lévitákat az Úr elé, és Izrael fiai tegyék kezeiket a lévitákra.
11. Áron pedig lóbálja meg a lévitákat áldozatul az Úr előtt, Izrael fiai részéről, hogy szolgáljanak az Úr szolgálatában.
12. A léviták pedig tegyék kezeiket a tulkok fejére, azután készítsd el az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égő áldozatul az Úrnak, a lévitákért engesztelésül.
13. És állassad a lévitákat Áron elé és az ő fiai elé, és lóbáld meg őket áldozatul az Úrnak.
14. És válaszd külön a lévitákat Izrael fiai közül, hogy a léviták legyenek az enyéim.
15. És azután menjenek el a léviták a gyülekezet sátorában való szolgálatra. Így tisztítsd meg őket, és lóbáld meg őket áldozatul.
16. Mert bizony nekem adattak ők Izrael fiai közül mindazok helyett, akik az ő anyjuk méhét megnyitják; Izraelnek elsőszülöttei [helyett] vettem őket magamnak.
17. Mert enyém minden elsőszülött Izrael fiai között, emberből és baromból; a naptól fogva, hogy megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, magamnak szenteltem azokat.
18. A lévitákat pedig minden elsőszülött helyett vettem magamnak Izrael fiai között.
19. És odaadtam a lévitákat adományul Áronnak és az ő fiainak Izrael fiai közül, hogy Izrael fiainak tisztében járjanak a gyülekezet sátorában, és hogy engesztelést végezzenek Izrael fiaiért, és ne legyen Izrael fiai között csapás, ha a szenthelyhez közelednek Izrael fiai.
20. Úgy cselekedék azért Mózes és Áron és Izrael fiainak egész gyülekezete a lévitákkal, amint parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, mindazt úgy cselekedék ővelük Izrael fiai.
21. És megtisztíták magukat a léviták, és megmosák ruháikat, és meglóbálá őket Áron áldozatul az Úr előtt, és engesztelést szerze nekik Áron, hogy tisztákká tegye őket.
22. Azután pedig bemenének a léviták, hogy végezzék az ő szolgálatukat a gyülekezetnek sátorában Áron előtt és az ő fiai előtt, amiképpen parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, akképpen cselekedének velük.

A léviták szolgálati ideje

23. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
24. Ez [is] a lévitákra tartozik: Huszonöt esztendős korától fogva és azon felül menjen be, hogy szolgálatot teljesítsen a gyülekezet sátorának szolgálatában.
25. Ötvenesztendős korától pedig lépjen ki e szolgálatnak sorából, és ne szolgáljon többé,
26. Hanem segítse az ő atyafiait a gyülekezet sátorában, hogy azok az ő tisztükben eljárjanak; de szolgálatot ne teljesítsen. Ekképpen cselekedjél a lévitákkal az ő szolgálatukban.