A fogoly Pál hálaadása, könyörgése, bízalma és intés a hitért való állhatatos küzdelemre

1. Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben:
2. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
3. Hálát adok az én Istenemnek minden tirólatok való emlékezésemben,
4. Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén,
5. Mivelhogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mind ez ideig;
6. Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig:
7. Aminthogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nekem adott kegyelemben.
8. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében.
9. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővöl-ködjék ismeretben és minden értel-mességben,
10. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára,
11. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus [teremt] az Isten dicsőségére és magasztalására.
12. Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak
13. Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt;
14. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az igét.
15. Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust.
16. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait [így] megnevelik;
17. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem.
18. Mert mit [mondjak]? Csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.
19. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által,
20. Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által.
21. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
22. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.
23. Mert szorongattatom e kettő között: kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb;
24. De e testben megmaradnom szükségesebb tiértetek.
25. És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre,
26. Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én tinálatok való újabb megjelenésem által.
27. Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért,
28. És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek előtt: ami azoknak a veszedelem jele, nektek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől [van];
29. Mert nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek őbenne, hanem hogy szenvedjetek is őérette,
30. Ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok énnálam, és most hallotok énfelőlem.