Előszó és beköszöntő

1. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén [azt] az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának, Jánosnak,
2. Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott.
3. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.
4. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő; és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van,
5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6. És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké! Ámen.
7. Íme, eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt általszegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
8. Én vagyok az Alfa és az Ómega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.

A megdicsőült Emberfiának megjelenése

9. Én, János, aki nektek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Patmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.
10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáét,
11. Amely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Ómega, az Első és Utolsó; és: Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában.
12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót,
13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az Ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.
14. Az ő feje pedig, és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;
15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.
16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orcája, mint a nap, [amikor] fénylik az ő erejében.

A hét csillag és hét gyertyatartó titka

17. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobb kezét, mondván nekem: Ne félj! Én vagyok az Első és az Utolsó,
18. És az Élő, pedig halott valék, és íme élek örökkön-örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
19. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek:
20. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.