Az Isten templomának megmérése. Két tanúbizonyság megöletik és ismét feltámad

1. És adtak nekem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak;
2. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd, mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.
3. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezerkétszázhatvan napig.
4. Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak.
5. És ha valaki akar nekik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nekik ártani, úgy kell annak megöletni.
6. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
7. És mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket.
8. És az ő holttesteik [feküsznek] ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hívatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.
9. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.
10. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.
11. De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala.
12. És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nekik: Jöjjetek fel ide! És felmenének az égbe felhőben; és láták őket az ő ellenségeik.
13. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adtak dicsőséget.
14. A második jaj elmúlt; íme a harmadik jaj hamar eljő.

A hetedik trombitaszó, harmadik jaj hamar eljő

15. A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön-örökké uralkodik.
16. És a huszonnégy vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székeiben, esék az ő orcájára és imádá az Istent,
17. Ezt mondván: Hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.
18. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.
19. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső.