Az élet folyóvize és fája. Az üdvözültek közössége Istennel

1. És megmutatá nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyi székéből jővén ki
2. Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók.
3. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és az ő szolgái szolgálnak neki,
4. És látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon [lesz].
5. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön-örökké.

Komoly intés és óvás

6. És monda nekem: E beszédek hűek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak [azokat], amiknek meg kell lenni hamar.
7. Íme, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit!
8. És én, János, vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nekem ezeket megmutatta vala.
9. Az pedig monda nekem: Meglásd, ne [tedd], mert szolgatársad vagyok neked, és a te atyádfiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd!
10. Azután monda nekem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
11. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is!
12. És íme, hamar eljövök; és az én jutalmam velem [van], hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
13. Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15. De kinn [maradnak] az ebek, és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot.
16. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
17. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!

Befejezés

18. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: [Hogy] ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
19. És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.
20. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök! Ámen, bizony jövel, Uram, Jézus!
21. A mi Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme [legyen] mindnyájan tiveletek! Ámen.