A zsidók a saját igazságukat keresték és azért nem találták meg a hitből való igazságot

1. Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét.
2. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.
3. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek igazságára.
5. Mert Mózes a törvényből való igazságról [azt] írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által.
6. A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza)
7. Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza)
8. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz.
10. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
11. Mert azt mondja az Írás: Valaki hisz őbenne, meg nem szégyenül.
12. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.
13. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14. Mi módon hívják azért segítségül [azt], akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig [abban], aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül?
15. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mily szépek a békességhirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!
16. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
18. De mondom: Avagy nem hallották-e? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük.
19. De mondom: Avagy nem ismerte-e Izrael? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.
20. Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek.
21. Az Izraelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez.